EKOLOGICZNE CIEPŁO Z KOGENERACJI BIOMASOWEJ ZASILA SYSTEM CIEPŁOWNICZY CIECHANOWA

Trwają prace uruchomieniowe bloku biomasowego na potrzeby systemu ciepłowniczego.

System ciepłowniczy na dzień dzisiejszy zasilany jest z kogeneracji biomasowej  kogeneracji gazowych doregulowany w miarę potrzeb jednostką węglową. Obecnie kogeneracje  zasilają w 100% potrzeby miasta.

*

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok 1982 – przejęcie na majątek przedsiębiorstwa (przedtem wojewódzkiego) ciepłowni przemysłowej (wyburzonej w rok 1997) wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa systemu przesyłowego – sieci ciepłowniczych oraz budowa nowoczesnych węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych najczęściej węglem kamiennym grubym. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Źródło: PEC Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *