JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SIERADZKA GEOTERMIA?

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu nabiera coraz realniejszych kształtów, a miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedstawiło jej wizualną koncepcję.

Jak widać na grafikach przedstawiających wizualizację nowego obiektu, ten zbudowany zostanie tuż za istniejącą ciepłownię PEC przy ul. Zachodniej. Finalny kształt inwestycji poznamy do końca lutego tego roku, kiedy to ma być gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2. Cała instalacja ma być zaś gotowa do 30 czerwca 2023 r.

Całkowite koszty inwestycji, która będzie realizowana przez sieradzką spółkę szacowane są na 60,3 mln zł, z czego ponad 31,6 mln zł pokryje dofinansowanie z NFOŚiGW. Przedsięwzięcie to zakłada wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego).

Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m. Sieradzkie przedsiębiorstwo ma już zatwierdzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego projekt robót geologicznych wykonania drugiego otworu zatłaczającego.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi (roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI):37.964Mg CO2/rok) oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Sieradzkie przedsiębiorstwo

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej połączona jest z realizacją modułu kogeneracyjnego. Koszty kwalifikowane budowy modułu wyniosą 3,2 mln zł z czego blisko 1,3 mln zł pokryje dofinansowanie z POIS. Moduł ma być gotowy do końca 2022 r. Jego m ma wynosić 0,9 MWe (energia elektryczna) i 1,1 MWt (energia cieplna).

„Realizacja obu projektów, to ograniczenie zużycia węgla. Moc ciepłowni wynosić ma 22 MWt. Warto również podkreślić, że w przypadku realizacji wszystkich projektów, modułowość inwestycji (gaz, biomasa, geotermia) pozwoli wykorzystywać każdy z modułów niezależnie od pozostałych” – tłumaczy Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Źródło: Portal Samorządowy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *