KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ GMINNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W WOJ. MAZOWIECKIM

Dwa projekty przebudowujące i unowocześniające systemy ciepłownicze w Pionkach uzyskały łącznie 10,4 mln zł dofinansowania ze środków własnych NFOŚiGW. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. zrealizuje je do końca 2024 r. Modernizacja usprawni produkcję oraz przesył ciepła. Przedsięwzięcia będą miały także znaczenie dla poprawy jakości lokalnego powietrza.

Pierwsza z inwestycji spowoduje eliminację scentralizowanego systemu produkcji ciepła opartego o wysokoemisyjną i niskosprawną kotłownię węglową przy ul. Przemysłowej. Kotłownia zostanie zastąpiona przez pięć wybudowanych obiektów ciepłowniczych opalanych gazem w systemie rozproszonym. Zwiększy to sprawność wytwarzania ciepła i pozwoli precyzyjnie dopasować moc zamówioną do wytwarzanej. Obecna kotłownia węglowa to 2 kotły WR-25 czyli ponad 50 MW mocy zainstalowanej przy mocy zamówionej przez klientów na poziomie około 24 MW.

Drugi z projektów – modernizacja ponad 3 km sieci przesyłowej – wpłynie na usprawnienie i stabilizację dostaw ciepła. Zmniejszeniu odległości pomiędzy źródłem ciepła a odbiorcami towarzyszyć będzie uzyskanie efektu redukcji o 1/5 strat na przesyle energii. Przebudowa sieci ma zapewnić dostarczenie ciepła o docelowych parametrach do wrażliwych odbiorców, którymi są m. in. budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, szpital, przychodnie miasta Pionki.

Oba projekty będą miały znaczenie antysmogowe. Przyczynią się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery i lokalnie poprawią jakość powietrza. Przebudowany system grzewczy Pionek zredukuje również emisję CO2 (o 8 tys. ton/ rok). Dzięki przebudowie kompleksu zmniejszą się jednocześnie koszty jego eksploatacji, a więc także koszty odbiorcy końcowego. Całkowite odejście od spalania miału węglowego i zastąpienie go zoptymalizowanym mocowo układem gazowym umożliwi pionkowskiej spółce PWKC wystąpienie z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Tym samym nie będzie musiała ponosić kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Przekazanie środków wspierających realizację obu inwestycji umożliwił program NFOŚiGW – Ciepłownictwo Powiatowe.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *