KONSULTACJE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O OZE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. RED II. Projekt zawiera również propozycje rozwiązań dotyczące m.in. obszaru biometanu i klastrów energii.

Główny kierunek zaproponowanych zmian to zapewnienie warunków umożliwiających rozwój zarówno indywidualnym producentom energii elektrycznej, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i kreowanie nowych innowacyjnych projektów w obszarze ciepłownictwa i elektroenergetyki. Propozycje rozwiązań wpłyną również pozytywnie na zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Ponadto, celem podejmowanych działań jest zapewnienie szerszego wykorzystania miejscowych zasobów energetycznych. Będzie to miało wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz społeczności lokalnych.

Nowelizacja ustawy o OZE to również realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy RED II. Równolegle prowadzone są konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który będzie wdrażał ww. dyrektywę w obszarze transportu oraz kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UC110).

W projekcie ustawy zaproponowano zmiany przede wszystkim dotyczące następujących obszarów:

 • Klastry energii: warunki rozwoju, doprecyzowanie zakresu działania  przedmiotowego i podmiotowego, ułatwienie współpracy członków klastra z OSD, premiowanie zużywania energii na własne potrzeby, wprowadzenie rejestru klastrów,
 • Biometan: wprowadzenie definicji, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, wprowadzenie gwarancji pochodzenia,
 • Transpozycja dyrektywy RED II m.in. w następujących obszarach:
  • Zwiększenie roli OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie,
  • Dostosowanie przepisów dot. gwarancji pochodzenia,
  • Stworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE celem ułatwienia prowadzenia postępowań dla wytwórców energii z OZE,
  • Uproszczenie procedur administracyjnych m.in. w zakresie przyłączenia do sieci,
  • Wprowadzenie bezpośredniego handlu energią – peer-to-peer przez prosumenta,
 • Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • Wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia,
 • Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE,
 • Zmiany w zasadach umarzania opłaty zastępczej w systemie świadectw pochodzenia,
 • Morska energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające)

Uwagi i opinie do projektu ustawy można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do 18 marca br. na adres mailowy: ozenowelizacja@klimat.gov.pl

Źródło: MKiŚ

Fot: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *