KUTNOWSKA ECOSFERA

Koncepcja innowacyjnego projektu edukacyjno-ekologicznego pn. „Kutnowska ECOsfera” powstała w wyniku współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie oraz ECO Kutno Sp. z o.o. Projekt ma na celu przede wszystkim upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, propagowanie wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów), aktywizację społeczną oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zrównoważonego środowiska.

Projekt pn. „Kutnowska ECOsfera” polega na utworzeniu ogólnodostępnego centrum dydaktyczno-edukacyjnego o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Kompleksowa baza edukacyjno-ekologiczna zlokalizowana na terenie przy ul. Dąbrowskiego w Kutnie składać się będzie z pięciu atrakcyjnych wizualnie i merytorycznie, dostępnych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pawilonów – stanowisk holistycznie omawiających poszczególne zagadnienia (pawilon audiowizualny, pawilon „no smog”, pawilon fizyczny, pawilon biologiczny, pawilon geograficzny). Komponentem wypełniającym całość obszaru będzie zaplanowana infrastruktura towarzysząca o charakterze parkowym, m.in. ścieżki, oświetlenie, miejsca wypoczynku, parkingi, natomiast teren pokryty będzie trawą oraz rozmaitymi nasadzeniami.

„Kutnowska ECOsfera” stanowić będzie bazę dydaktyczną wzbogacającą ofertę z zakresu edukacji ekologicznej na terenie środkowej Polski. Powstały ośrodek ma umożliwiać poznawanie rzeczywistości w sposób doświadczalny, w bezpośrednim kontakcie z nią – z perspektywy nauczania szkolnego, celem inwestycji jest ułatwianie wielowątkowej realizacji zagadnień związanych z ochroną środowiska na poziomie dostosowanym do odbiorców (przekaz umiejętności i treści o istotnym znaczeniu poznawczym i wychowawczym).

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom „Kutnowska ECOsfera” rozwijać będzie umiejętności logicznego myślenia, kreatywność i motorykę, sprzyjać będzie rekreacji, kultywowaniu aktywności fizycznej, praktykowaniu wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zdrowego trybu życia przy jednoczesnym przekazie wiedzy o tematyce ekologicznej. Stanowić będzie przyjazną przestrzeń zarówno dla organizacji różnego rodzaju warsztatów, spotkań czy lekcji, ale także ciekawą formę spędzenia rodzinnego czasu. Do niewątpliwych walorów proponowanego przedsięwzięcia zaliczyć należy m.in. wykorzystanie zastanej architektury krajobrazu (wydzielony, ogrodzony teren zielony), bliska odległość od głównej ulicy w mieście Kutno (ul. Królewskiej) prowadzącej do rynku, sąsiedztwo większości szkół powiatowych, niedaleka odległość takich jednostek samorządowych jak Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Urząd Gminy, bliska odległość przystanku autobusowego obsługiwanego zarówno przez miejskie linie, jak i pozamiejskich przewoźników, co umożliwia nieograniczoną dostępność.

Zamiar utworzenia „Kutnowskiej ECOsfery” jest wyrazem zaangażowania
w działania sprzyjające trosce o jakość środowiska, która ściśle koreluje z poprawą jakości i poziomu życia ludzi. Ponadto, projekt stanowi kontynuację dotychczas podejmowanych przez Partnerów aktywności, które mają na względzie konieczność podnoszenia poziomu świadomości oraz kształtowania wiedzy i postaw proekologicznych społeczeństwa.

Aktualnie podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację niniejszego projektu.

Źródło: ECO Kutno
Fot. ECO Kutno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *