LPEC S.A. Z NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

Walne Zgromadzanie 29 grudnia br. przyjęło nową „Strategię rozwoju LPEC S.A. na lata 2022 – 2027” z perspektywą do 2040 roku. Dokument określa kierunki rozwoju Spółki, które są odpowiedzią na wyzwania wynikające z założeń transformacji energetycznej Polski do 2040 roku, polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz bieżącej sytuacji geopolitycznej.

Opracowanie obejmuje: ocenę trendów gospodarczych i branżowych oraz bezpośredniego otoczenia rynkowego i branżowego oraz ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie Spółki, diagnozę bieżącej sytuacji Spółki w obszarach: technicznym, pozycji rynkowej, kadrowym i ekonomicznym, cele strategiczne na lata 2022 – 2027 oraz projekcję finansową na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2040 roku.

– W kontekście europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, najważniejszym zadaniem dystrybutorów ciepła na najbliższe lata będzie poprawa dostępności do ciepła systemowego, oraz zapewnienie odbiorcom czystego ciepła o określonych parametrach ekologicznych. Istotna jest również poprawa efektywności systemów ciepłowniczych oraz projektowanie i budowa inteligentnych sieci, które z jednej strony zapewnią elastyczne regulowanie podaży ciepła, dostarczanego do sieci przez zróżnicowane podmioty, z drugiej strony zagwarantują komfort cieplny odbiorcom przy jak najniższym poziomie zużycia energii – podkreśla Marek Goluch, Prezes Zarządu LPEC S.A.

Cel strategiczny LPEC S.A. na najbliższe lata to „Rozwój inteligentnego i efektywnego systemu ciepłowniczego zapewniającego możliwie największą dostępność czystego ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina”. Kluczowe projekty inwestycyjne Spółki w nowej perspektywie finansowania to: budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej, dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE oraz rozwój i rozbudowa lubelskiego systemu ciepłowniczego.

Inteligentna sieć ciepłownicza to projekt, którego celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Lublinie. W ramach inwestycji sieć zostanie wyposażona m.in.


w dodatkową infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła, optymalizacji jej pracy oraz zintegrowanego zarządzania poszczególnymi elementami na odległość. System będzie również wyposażony w aplikacje wspierające proces decyzyjny. Zastosowane rozwiązania umożliwią dobór parametrów w taki sposób, aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymi stratami.

Plany rozwoju lubelskiego systemu ciepłowniczego LPEC oparte zostały o mapę zapotrzebowania na ciepło systemowe na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 roku. Do najbardziej rozwojowych dzielnic z punktu widzenia dostawy ciepła należeć będą: Śródmieście, Sławin, Za Cukrownią, Felin, Ponikwoda, Kośminek, Bronowice, Czechów, Węglin Południowy. Do końca 2027 roku Spółka planuje zwiększyć rynek ciepła systemowego o kolejnych 12%

Sprostanie przyszłym wyzwaniom rozwijającego się miasta będzie możliwe m.in. dzięki uruchomionym na niespotykaną dotąd skalę projektom inwestycyjnym, które wystartowały na przełomie roku 2017 i 2018, i które zostaną ukończone w 2023 roku. Projekty dotyczyły rozbudowy i kompleksowej modernizacji lubelskiego systemu ciepłowniczego, a swoim zasięgiem objęły dzielnice: Czuby, Konstantynów, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Hajdów-Zadębie, Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście.

Lubelski system ciepłowniczy

Na lubelski system ciepłowniczy składa się sieć ciepłownicza zarządzana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (LPEC S.A.) oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków i Elektrociepłownia MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. LPEC dostarcza ciepło do prawie 75% gospodarstw domowych w Lublinie, ogrzewając blisko 250 tysięcy jego mieszkańców. Firma eksploatuje obecnie 467 km sieci ciepłowniczych i 2215 węzłów cieplnych. W latach 2017–2021 spółka zainwestowała w modernizację i rozwój systemu ciepłowniczego ponad 190 mln zł. Dzięki temu tylko w okresie 5 ostatnich lat wybudowano 23 km nowych sieci, 34 km kompleksowo zmodernizowano. Do sieci ciepłowniczej przyłączono 260 budynków o łącznej mocy cieplnej 86 MW co stanowi 13% rynku ciepła systemowego w Lublinie.

Źródło: lpec.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *