LUBLIN: NOWY BLOK OPALANY BIOMASĄ

Projekt MEGATEM EC-Lublin dot. budowy bloku energetycznego opartego na wysokosprawnej kogeneracji biomasowej wygrał ostatnią aukcję OZE i tym samym zagwarantował sobie 15-letnie wsparcie.

Ustawa o OZE zakłada osiągnięcie celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Jednym z mechanizmów zachęcających do inwestowania w budowę nowych źródeł OZE jest system aukcyjny. W ramach tego systemu Prezes URE ogłosił w dniu 29 października 2019 pakiet aukcji na sprzedaż energii elektrycznej. Aukcje te odbywały się w pierwszej połowie grudnia 2019 r.

Dnia 19 grudnia 2019 r. Prezes URE ogłosił wyniki aukcji zwykłej OZE nr AZ/7/2019 r., m. in. dla nowych instalacji biomasowych o mocy powyżej 1 MW, w której oferowano 14 910 000 MWh o wartości prawie 5,6 mld zł.

W aukcji wystartowały cztery podmioty. Zgodnie z zasadą „wymuszenia konkurencji” trzy oferty zostały odrzucone, a zwycięzcą aukcji okazała się spółka MEGATEM EC-Lublin, z projektem „Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o. o.” o mocy elektrycznej 12 MW i cieplnej 40 MW.

Zwycięzca aukcji otrzymał dla swojego projektu 15-letnie wsparcie gwarantujące sprzedaż energii elektrycznej o wartości prawie 400 mln zł i jest zobowiązany do wyprodukowania w okresie wsparcia ok. 1 000 TWh energii elektrycznej. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 116 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe, ponieważ spółka podpisała umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW. Pomoc została udzielona w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Wielkość dofinansowania wynosi 41 864 769,10 zł.

Źródło: MEGATEM EC-Lublin
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *