MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego 7 lutego 2023 r. przyjął do realizacji program „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Celem programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i wiejsko – miejskie z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa Wnioski, każdy na odrębne Zadanie, o których mowa w regulaminie, z wyjątkiem:

 1. Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć maksymalnie jedenaście Wniosków, każdy na odrębne Zadanie, w tym:
  • maksymalnie dwa Wnioski na Zadania realizowane na obszarze całego m. st. Warszawy (Zadania ogólnomiejskie),
  • maksymalnie dziewięć Wniosków na Zadania realizowane przez jednostki pomocnicze – dzielnice m. st. Warszawy, na obszarze ich działania;
 2. Miast: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, Ciechanów, które mogą złożyć maksymalnie trzy Wnioski, każdy na odrębne Zadanie.

Samorządy gminne mogą uzyskać pomoc finansową na następujące zadania dotyczące ochrony powietrza:

 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej;
 • przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej;
 • wsparcie organizacyjno-techniczne realizacji planu działań krótkoterminowych;
 • zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji;
 • czyszczenie/mycie ulic na mokro.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Uwaga! Nazwa zadania wpisywana do wniosku musi być syntetyczna (maksymalnie 10 wyrazów) oraz nie powinna zawierać szczegółowych danych, np. liczby planowanych do realizacji akcji edukacyjnych. Nazwy zadań będą umieszczane w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej listę Beneficjentów programu, a więc każda zmiana nazwy zadania będzie wymagała zmiany uchwały sejmiku, co może spowodować opóźnienie w wypłacie lub rozliczeniu dotacji.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł. Pomoc będzie wypłacana na podstawie umowy i po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” można składać od 13 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r., wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl , przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku, należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii platformy ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 7 marca 2023 roku.

Ważne!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, należy sporządzić na załączonym wzorze formularza, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Źródło: mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *