MINISTROWIE O CIEPŁOWNICTWIE POWIATOWYM I POLSKIEJ GEOTERMII PLUS

Ministrowie: środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski poinformowali o dostępnych programach wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Są wśród nich programy związane z ciepłownictwem: Ciepłownictwo Powiatowe i Polska Geotermia Plus.

We współpracy z Ministerstwem Energii resort środowiska przygotował szereg kompleksowych programów, które uruchomią miliardy złotych przeznaczone na inwestycje energetyczne. – Robimy to w pełni ekologicznie i w pełni świadomie. Chcemy ostatecznie zamknąć kwestię ubóstwa energetycznego niektórych obszarów oraz przy okazji przyczynić się do oszczędności w budżetach gospodarstw domowych oraz samorządów terytorialnych – powiedział minister Kowalczyk.

Jak podkreślił minister Tchórzewski zaprezentowane programy wpisują się w działania polskiego rządu na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii. – Wierzę, że podobnie jak przyjęta 25 czerwca br. przez rząd nowelizacja ustawy o OZE i obowiązująca od stycznia br. ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przygotowane przez Ministerstwo Energii, nie tylko pomogą Polsce osiągnąć wymagany przez Unię Europejską poziom 15 procent udziału energii z odnawialnych źródeł w jej końcowym zużyciu brutto do 2020 roku, lecz także znacząco wpłyną na poprawę czystości powietrza, którym oddychają Polacy– dodał minister Tchórzewski.

Według ministra Tchórzewskiego rozwój prosumenckiej energetyki rozproszonej jest również niezwykle istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Programy Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż
Oba programy mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych i energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Budżety programów Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż wynoszą odpowiednio 4 mld zł i 500 milionów zł. Pierwszy z programów skierowany jest do przedsiębiorców i odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Natomiast program Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy, a jego beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, którzy  produkują energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc.).

Program Polska Geotermia Plus
Głównym celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Oferuje on wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonani lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, z wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie wsparciem mogą zostać objęte także modernizacja sieci ciepłowniczych i inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej, instalacje OZE oraz wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.
Całkowity budżet programu, skierowanego do przedsiębiorców, to 600 mln złotych.
Fot. Materiały Ministerstwa Energii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *