MPEC NOWY SĄCZ NA EKOLOGICZNYM SZLAKU

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej w MPEC Nowy Sącz oraz zadania – budowa kotła biomasowego w ramach projektu Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz 

Obie inwestycje stawiają MPEC Nowy Sącz w krajowej czołówce zakładów, które rozwijają alternatywne źródła energii, obniżając tym samym emisję CO2 i zmniejszając udział węgla w produkcji ciepła. Zapewniają również dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium. 

Uruchomienie wysokosprawnej kogeneracji gazowej 6 MW wraz z kotłem gazowym 5 MW dodatkowo umożliwia produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, która odpowiada 2/3 zapotrzebowania gospodarstw domowych na terenie Nowego Sącza. Natomiast otwarcie kotła na biomasę o nominalnej mocy do 3 MW ma istotny aspekt związany z dywersyfikacją źródeł energii oraz wykorzystaniem dużego potencjału jaki daje biomasa. Dzięki nowym niskoemisyjnym źródłom oddawanym aktualnie do eksploatacji, system ciepłowniczy uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego (udział węgla w produkcji ciepła spada poniżej 50%) a jeszcze w 2019 roku w kotłowni Millenium 100% produkcji ciepła była realizowana z węgla. 

Inwestycje te otwierają kolejny rozdział rozwoju MPEC Nowy Sącz, opartego na czystej energii cieplnej. 

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zakończyło realizację projektu związanego z budową wysokosprawnej kogeneracji gazowej, realizowanego z programu Oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Bezpośrednim celem była budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 3 silników kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt co zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium a także umożliwi produkcję i sprzedaż energii elektrycznej. 

Korzyści: 

 • poprawienie jakości powietrza,
 • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła,
 • oszczędności z tytułu płatności emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA),
 • zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC. 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 30 554 420 PLN brutto, przy czym zostało przyznane dofinansowanie do projektu na poziomie 43% wydatków kwalifikowanych. Dotacja dla MPEC Nowy Sącz wyniosła: 9 418 000 PLN. Ponad to MPEC pozyskał premię kogeneracyjną dzięki, której na przestrzeni 15 lat otrzyma 19 100 000 PLN bezzwrotnego wsparcia. 

Przedsięwzięcie obejmowało:

 • budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej składającej się z 3 jednostek wytwórczych o mocy 6 MWe i 5,85 MWt wraz z przyłączami, 
 • budowę rezerwowo – szczytowej kotłowni gazowej o mocy 5 MWt, 
 • realizację systemu SCADA dla nowych źródeł. 

Podstawowe dane o inwestycji:

 • nr projektu: POIS.01.06.01-00-0114/19,
 • status: zrealizowany,
 • termin realizacji projektu: 2020 r. ÷ 2023 r.,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej: 6 MWe,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej: 5,85 MWt. 

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem budowy kotła biomasowego o mocy 3 MW w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu zakończyło realizację zadania „Montaż kotła na biomasę o mocy nominalnej do 3 MW” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”. MPEC otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. 

Bezpośrednim celem zadania była budowa kotła na biomasę o nominalnej mocy do 3 MW, co zapewnia dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium, a także dywersyfikuje wykorzystywane źródła ciepła. 

Całkowita wartość zadania „Montaż kotła na biomasę o mocy do 3 MW” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” wyniosła 9 692 400 PLN brutto, przy czym dofinansowanie tego zadania przyznano na poziomie 36% wydatków kwalifikowanych i wynosi 2 828 218 PLN. 

Korzyści: 

 • poprawienie jakości powietrza, 
 •  wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy, 
 • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, 
 • ograniczenie emisji CO2, 
 • zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC, 
 • możliwość zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza, 
 • zwiększenie potencjału i możliwej rozbudowy sieci ciepłowniczej. 

Dzięki realizacji projektów źródłowych w 2023 r. ciepło wytwarzane w MPEC Nowy Sącz będzie pochodziło już w ponad 50% z Odnawialnych Źródeł Energii i Kogeneracji. 

Podstawowe informacje o inwestycji – Budowa kotła na biomasę do 3 MW: 

 • nr projektu: MFEOG.07.04.13-06-0022/21,
 • status zadania: zrealizowany,
 • termin realizacji zadania: 2022 r. ÷ 2023 r.,
 • termin realizacji projektu: 2021 r. ÷ 2024 r.,
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej: do 3 MW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *