NFOŚIGW I PSG RAZEM NA RZECZ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zawarły porozumienie o współpracy. Oba podmioty chcą rozszerzać wachlarz wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza. Kooperacja, której efektem ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wpisuje się w strategiczne założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2040.

W rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, a my chcemy ograniczyć produkowanie megawatów energii z węgla, stabilne dostawy i dystrybucja gazu – paliwa mniej emisyjnego niż węgiel i bardziej stabilnego niż OZE – będą nam absolutnie niezbędne. Dlatego z jednej strony zabezpieczamy dostawy gazu poprzez import i zwiększenie własnej produkcji. Z drugiej strony, chcemy modernizować infrastrukturę gazową, tak aby mogły z niej korzystać bez ograniczeń: energetyka, przemysł oraz odbiorcy indywidualni. Te dwa cele pomoże nam realizować dzisiejsze porozumienie o współpracy między NFOŚiGW i PSG – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Zakres i charakter wspólnych działań będzie także zgodny z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Energia”.

Umowa z PSG to kolejny krok w stronę promocji stabilności energetycznej. W procesie transformacji sektora ciepłownictwa w kierunku neutralności klimatycznej gaz, zwłaszcza jeśli zostanie „zazieleniony”, może mieć kapitalne znaczenie jako przejściowa podstawa miksu energetycznego. Liczę, że porozumienie przełoży się na nowe pomysły na wykorzystanie gazu przez energetykę, szczególnie ciepłownictwo. Będziemy proponować celowane wsparcie finansowe konkretnych, perspektywicznych projektów, tak bardzo potrzebnych polskiej energetyce – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podpisane porozumienie ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Zwiększenie efektywności źródeł ciepła oraz poprawa świadomości użytkowników w zakresie energooszczędnego korzystania z tych źródeł to jeden z kluczowych kroków na drodze do eliminacji ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której polska rodzina nie może pozwolić sobie na ogrzanie mieszkania czy możliwość ugotowania posiłku. Wspólne działania NFOŚiGW i jednej ze spółek Grupy PGNiG pozwolą na ograniczenia tego zjawiska. Natomiast energetyka przyjazna środowisku to jednocześnie energetyka bardziej ekonomiczna dzięki wyższej efektywności i niższym kosztom społecznym. Zaplecze merytoryczne NFOŚiGW wraz z wiedzą i doświadczeniem PSG pozwolą na realizację wspólnych celów – komentuje Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG.

Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w aspekcie energii cieplnej. Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło, a codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z NFOŚiGW uda nam się nie tylko zadbać o czyste powietrze, ale także o bezpieczeństwo energetyczne Polaków – mówi Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dodawanie potencjałów

NFOŚiGW jest największą w Polsce instytucją finansującą inwestycje prośrodowiskowe, kierowane zarówno do przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób indywidualnych. Służą temu programy priorytetowe Narodowego Funduszu dotyczące m.in. takich obszarów jak: transformacja energetyczna, ochrona powietrza, wód gruntowych, rozwój elektromobilności, finansowane zarówno z budżetu państwa, jak i m.in. z funduszy europejskich. Polska Spółka Gazownictwa jest z kolei największym operatorem systemu dystrybucji gazu ziemnego w Polsce i – podobnie jak PGNiG S.A. –partnerem NFOŚiGW w procesie transformacji sektora ciepłowniczego oraz w walce z ubóstwem energetycznym. Sygnatariusze dzisiejszego porozumienia zakładają, że potencjały obu podmiotów pozwolą wspierać, takie działania jak:

 • aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw oraz sektora ciepłowniczego na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,
 • rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu,
 • promowanie technologii jednoczesnego wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracji opartej o źródła gazowe), zamiany paliw wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w źródłach przemysłowych, zawodowych ciepłowniczych,
 • wsparcie działań termomodernizacyjnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła u osób fizycznych,
 • rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG,
 • rozwój klastrów oraz spółdzielni energetycznych,
 • pogłębianie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska, efektywności energetycznej i paliw alternatywnych.

Wymiana wiedzy, zbiorów danych, współpraca doradcza

W ramach porozumienia NFOŚiGW i PSG Sp. z o.o. ustaliły szereg obszarów i tematów do kooperacji:

Porozumienie pozwoli nam m.in. zaprosić doradców PSG ds. rozwoju rynku do ściślejszej współpracy i wymiany wiedzy z doradcami energetycznymi NFOŚiGW w ramach działań, które już teraz prowadzimy na terenie całej Polski jako Projekt Doradztwa Energetycznego – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. – Jestem przekonany, że pól do współpracy będzie więcej, niż udało się nam to obecnie zdiagnozować w porozumieniu – dodaje.

Jednym z priorytetowych działań Polskiej Spółki Gazownictwa jest wsparcie energetyki zawodowej. Transformacja energetyczna wymaga jednak bardzo dużych nakładów finansowych. Dlatego PSG łączy siły z NFOŚiGW, by wspólnie działać na rzecz rozwoju i modernizacji klientów zawodowych. Liczę, że dzięki wspólnym staraniom i wymianie wiedzy uda nam zarówno „zazielenić” gaz, jak i zadbać o bezpieczne dostawy tego surowca – uzupełnia Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Wspólne aktywności przyjmować będą następujące formy:

 • udostępnianie danych w zakresie przygotowania analiz, dotyczących wykorzystania w transporcie i infrastrukturze paliw alternatywnych (CNG/LNG),
 • współpraca w zakresie opracowania jednolitych wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza dla pojazdów zasilanych LNG i CNG,
 • spotkania, warsztaty dla pracowników PSG i NFOŚiGW, w tym dla doradców energetycznych w zakresie rozwoju sieci gazowniczej, potencjału jej wykorzystania oraz możliwości przyłączeniowych, w tym również w zakresie odbioru biometanu,
 • organizacja cyklu spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, w celu wskazania możliwości gazyfikacji oraz informacji na temat dostępnych instrumentów wsparcia,
 • szkolenia pracowników PSG w zakresie realizowanych przez NFOŚiGW programów i możliwości wykorzystywania gazu jako paliwa niskoemisyjnego,
 • udział NFOŚiGW w akcjach / kampaniach PSG służących pogłębieniu świadomości ekologicznej np. „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”,
 • wspólne warsztaty online dotyczące przyłączenia do sieci gazowej,
 • wzajemne promowanie swojej działalności w mediach społecznościowych oraz organizowanie wspólnych wydarzeń służących pogłębieniu świadomości ekologicznej Polaków.

Uroczyste sygnowanie porozumienia o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i PSG odbyło się 27 września br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podpisali je – obecności ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki – wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, a z ramienia PSG Sp. z o.o.: prezes Robert Więckowski oraz wiceprezes spółki Jakub Kowalski.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *