NFOŚIGW: SĄ ŚRODKI NA 3000 M KOLEJNEGO ODWIERTU GEOTERMALNEGO

Przedsięwzięcie pn. „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy” zostało dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą 17,3 mln zł. Inicjatywa będzie pierwszym krokiem w kierunku zbudowania lokalnej geotermii ogrzewającej ekologicznym ciepłem miejskie i gminne budynki.

Główny cel przedsięwzięcia to rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych i określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych, w tym analiza mineralizacji, wydajności i temperatury znalezionych wód w utworach monokliny przedsudeckiej i jej podłożu. Rozpoznanie zostanie przeprowadzone za pomocą otworu geotermalnego Jadwiga T-1 o głębokości 3000 m. Koszt całkowity działania sięgnie 18,7 mln zł.

Prognozowane parametry wody termalnej w Trzebnicy mogą wynieść: temperatura 80 oC, wydajność 30m3/h, a oczekiwana mineralizacja 150g/dm3 (lub mniejsza). Oprócz odwiertu, pod nadzorem geologicznym, wykonane zostaną prace badawcze- hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne. Posłużą opracowaniu pełnej dokumentacji hydrogeologicznej. Pod koniec projektu przewidziano także demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywację terenu i utylizację odpadów.

Dzięki wykonanemu odwiertowi przebadane zostaną wody termalne, a wyniki tych badań pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnym, dalszym, ciepłowniczym wykorzystaniu otworu. Przedsięwzięcie, uzyskało pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska i będzie wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wsparcie finansowe dla inwestycji umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przekazanie bezzwrotnej dotacji zostało potwierdzone umową podpisaną 7 września br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz Burmistrza Trzebnicy Marka Długozimę.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *