NFOŚIGW WESPRZE FINANSOWO GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W OLECKU I PISZU

Inwestycje związane z rozbudową, modernizacją i transformacją miejskiego ciepłownictwa zostaną przeprowadzone w Olecku i Piszu dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne NFOŚiGW, udostępnione przedsiębiorstwom energetyki cieplnej z obu miast w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”pozwolą zbudować nowe odcinki sieci ciepłowniczej, przyłącza i węzły cieplne oraz poprawić efektywność dystrybucji ciepła (Olecko) oraz zainstalować kocioł na biomasę i stworzyć nową część sieci ciepłowniczej (Pisz). Umowy z beneficjantami zostały podpisane 22 marca br. w siedzibie NFOŚiGW – obecności parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem programu priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe”, z którego skorzystają miejskie spółki w Olecku i Piszu, jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy jest jednoczesne zaciągnięcie w NFOŚiGW pożyczki, będącej uzupełnieniem kosztówinwestycji. Program skierowany jest do przedsiębiorstw ciepłowniczych, w których moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego nie przekracza 50 MW.

Powyższe warunki spełnia zarówno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, jak i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, dlatego NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wnioski obu spółek o dofinansowanie projektów przewidujących rozwój i unowocześnienie miejskich systemów ciepłowniczych. Ekologiczne znaczenie inwestycji, które wesprze NFOŚiGW w Olecku i Piszu, jest tym większe, że dotyczy transformacji ciepłownictwa w mazurskich miastach licznie odwiedzanych przez turystów i przez to szczególnie dbających o jakość powietrza. 

– W ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” oferujemy wsparcie dla różnorodnych przedsięwzięć, które dotyczą ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski. – Chętnie przekazujemy dofinansowanie na inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz na tworzenie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, zwłaszcza z OZE i kogeneracji, w tym na przedsięwzięcia dotyczące budowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. Zależy nam zwłaszcza na wspieraniu w tym zakresie niedużych przedsiębiorstw ciepłowniczych w mniejszych miejscowościach, które mają ograniczone możliwości finansowe i inwestycyjne, a chcą się rozwijać i zarazem chronić środowisko naturalne. Dlatego wsparliśmy projekty zgłoszone przez spółki w Olecku i Piszu. To inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w obu tych turystycznych miastach, a jednocześnie będą dla nich impulsem rozwojowym – dodaje wiceszef NFOŚiGW. 

Dzięki wsparciu z NFOŚiGW Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, w którym 100 proc. udziałów posiada gmina Olecko, przeprowadzi modernizację oraz rozbudowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w wyniku czego nastąpi znaczna poprawa efektywności dystrybucji ciepła w mieście. Projekt przewiduje stworzenie nowej sieci cieplnej o długości 1790 mb w technologii rur preizolowanych wraz z 14 przyłączami – w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Do sieci cieplnej zostaną podłączone domy mieszkalne (jedno- i wielorodzinne) oraz budynki usługowe i użyteczności publicznej. Ponadto zmodernizowany będzie odcinek już istniejącej sieci cieplnej wraz z dwoma przyłączami. 

Całkowity koszt tej inwestycji to 6,9 mln zł. NFOŚiGW przekaże beneficjentowi ponad 2,8 mln zł dotacji i również ponad 2,8 mln zł pożyczki, co łącznie pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wynoszą ponad 5,6 mln zł. Efektem rzeczowym dofinansowanej inwestycji będzie ogółem 3,29 km sieci cieplnej i 14 węzłów cieplnych, natomiast efekt ekologiczny to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5845,03 GJ/rok i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 767,71 ton/rok. 

Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, którego 100-procentowym udziałowcem jest gmina Pisz, przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW zrealizuje dwie inwestycje. Pierwsza z nich to uruchomienie kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą w postaci zrębki drzewnej, wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji. Powstanie także układ magazynowania i podawania paliwa oraz system odprowadzania spalin i odpopielania. Rzeczowym efektem przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą na poziomie 6 MW. Natomiast efekt ekologiczny to 50.000 GJ/rok energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na ten projekt, wart w sumie ponad 24,9 mln zł, PEC Sp. z o.o. w Piszu otrzyma z NFOŚiGW nieco ponad 10 mln zł dotacji i również trochę ponad 10 mln zł pożyczki. Oba dofinansowania pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wynoszących prawie 20,2 mln zł. 

Inny projekt w Piszu wsparty przez NFOŚiGW to pierwszy etap budowy sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2”. Powstanie sieć o długości około 795 metrów pomiędzy istniejącą ciepłownią przy ul. Jagodnej w Piszu a terenem, na którym ma powstać nowe osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ekologicznym efektem tej inwestycji, która ma być realizowana w dwóch etapach, będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 277 ton/rok. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 2 mln zł, a koszty kwalifikowane – ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 665 tys. zł dotacji i prawie 946 tys. zł pożyczki. Obie kwoty pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W dniu 22 marca br. w siedzibie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste zawarcie umów w sprawie przekazania dotacji i pożyczek miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu. W imieniu Narodowego Funduszu podpisał je wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku podpisy złożyli burmistrz Karol Sobczak i prezes zarządu PEC Sp. z o.o. Marcin Małecki, a ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu – prezes tej spółki, Marek Znojek. 

O randze wydarzenia świadczył fakt, że odbyło się ono z udziałem parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego: senator Małgorzaty Kopiczko, poseł Iwony Arent i posła Jerzego Wojciecha Małeckiego. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Sejmu i Senatu podkreślali, że dofinansowanie przekazane miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu to kolejny, istotny krok w kierunku poprawy stanu powietrza, a tym samym zdrowia i jakości życia mieszkańców obu mazurskich miast, a także turystów i wczasowiczów licznie odwiedzających Olecko i Pisz. 

Parlamentarzyści wyrazili zadowolenie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując ideę zrównoważonego rozwoju Polski, wspiera proekologiczne przedsięwzięcia na terenie Warmii i Mazur, czyli w regionie, który – choć stanowi jedną z pereł polskiej turystyki i skarbnicę krajowych zasobów przyrodniczych – przez lata był zaniedbywany pod względem publicznych inwestycji. Wielomilionowe wsparcie finansowe przekazane przez NFOŚiGW na projekty realizowane w Olecku i Piszu przyczyni się nie tylko do ochrony powietrza i klimatu na tamtym obszarze, ale zarazem wpłynie na gospodarczy i społeczny rozwój obu miast i ich okolic. 

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *