NFOŚiGW WESPRZE ROZWÓJ OPARTEGO NA GEOTERMII SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W MSZCZONOWIE

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Geotermia Mazowiecka S.A. będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Projekt pozwoli na zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie oraz zapewni niezakłóconą, ciągłą pracę mszczonowskiej ciepłowni geotermalnej.

Całkowity koszt projektu to 19,5 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze go dotacją w wysokości ok. 6,3 mln zł oraz pożyczką: 9,5 mln zł. Planowany rezultat ekologiczny przedsięwzięcia to dodatkowa zdolność wytwarzania ciepła przez zakład (o 2,32 MWt). Towarzyszyć temu będzie ograniczenie współczynnika produkcji energii pierwotnej w klasycznych źródłach zasilanych węglem (o 16 508 GJ/rok). Realizacja inwestycji pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 914 ton/rok.

Przedsięwzięcie będzie wpisywało się w założenia krajowej Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku, która zakłada m.in. intensywny rozwój wykorzystania OZE w Polsce i równoległe wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Oba te cele będą integralną częścią inwestycji i zostaną zrealizowane w momencie uruchomienia nowej infrastruktury.

 Pozyskiwanie i rozwijanie energii cieplnej czy elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jednym z naszych priorytetów. Warto podkreślić, że energia geotermalna, choć wymaga dość dużych nakładów, jest  czystym, zeroemisyjnym źródłem. Przy dobrej wydajności i temperaturze ujęcia – a takie mamy np. w Mszczonowie – eksploatacja jest bardzo opłacalna i zwraca się wielokrotnie. Co więcej nasz krajowy, naturalny zasób energetyczny wód termalnych jest spory – powinniśmy nim dysponować w jak najszerszym zakresie – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Mszczonów stanowi dobry przykład miasta, w którym wykorzystanie wód geotermalnych już przyczyniło się do poprawy środowiska. Jestem przekonana, że omawiany dziś projekt to kolejny krok na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia w perspektywie do końca września 2023 r. zaplanowano budowę odwiertu geotermalnego Mszczonów GT-1, rekonstrukcję otworu geotermalnego Mszczonów IG-1 i połączenie ich w dublet eksploatacyjno-chłonny. Jednocześnie nastąpi przebudowa i unowocześnienie systemu grzewczego w mieście Mszczonów. Dzięki realizacji projektu pozyskiwane jeszcze efektywniej ciepło, będzie wykorzystywane na potrzeby energetyczne odbiorców na terenie miasta Mszczonowa oraz własne zakładu Geotermii Mazowieckiej. Zeroemisyjna produkcja mocy w zakładzie będzie trwała cały rok – ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych sięgnie 16 508 GJ/rok.

Geotermia Mazowiecka, beneficjent dofinansowania, powstała w 1994 r. z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa. Jej zakład w Mszczonowie, jako trzeci w Polsce, zaczął wydobywać wodę geotermalną w 2000 r. Aktualnie funkcjonuje w oparciu o układ synchroniczny, wykorzystując energię termalną pozyskiwanych podziemnych wód, gazowe kotły grzewcze oraz system pomp ciepła, zasila miejski system grzewczy.

Instalacja geotermalna w Mszczonowie funkcjonuje w sposób nieprzerwany już od ponad  20 lat. Dostarczyła w tym czasie znaczącą ilość czystej odnawialnej energii cieplnej dla mieszkańców miasta. Uzyskane wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli nie tylko na utrzymanie istniejącego potencjału geotermalnego w Mszczonowie ale również na jego znaczne zwiększenie zarówno w zakresie produkcji energii cieplnej jak i wykorzystanie już wydobytej wody geotermalnej do innych celów służących mieszkańcom miasta. Mamy również ambicje aby nasza instalacja geotermalna stanowiła zbiór rozwiązań technicznych maksymalnie wykorzystujących potencjał energetyczny wydobytej wody. Rozwiązań które będą przykładem dla innych zakładów geotermalnych i to nie tylko w naszym kraju. – podkreśla Marek Balcer, prezes „Geotermii Mazowieckiej” S.A.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski uzupełnia: – Dofinansowujemy dziś kolejne bardzo potrzebne przedsięwzięcie energetyczne. System ciepłowniczy w Mszczonowie działa w oparciu o lokalny otwór eksploatacyjny, dając ciepło wykorzystywane tu w Mszczonowie, tak w celach grzewczych, jak i rekreacyjnych. Warto podkreślić, że ta infrastruktura działa w oparciu o naturalne, czyste i dostępne bezterminowo ciepło z ziemi (OZE), a dodatkowo jest  wyjątkowa, ponieważ wydobywa wody „słodkie”, które mogą zasilać wodociągi miejskie. Co bardzo ważne istnieje przestrzeń do dalszego rozwoju zakładu i szerszego wykorzystania geotermii – chcemy ten potencjał pomóc wykorzystać.

Program „Polska Geotermia Plus”, z którego finansowany jest dzisiejszy projekt w Mszczonowie, to jeden z dwóch programów priorytetowych umożliwiających finansowanie tego typu inwestycji. W jego nowej odsłonie planowanej na połowę roku będziemy oferować dofinansowania przedsiębiorstwom na działania zwiększające zasoby geotermalne w Polsce – zapowiada Michalski.

Drugim programem priorytetowym, pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz związkom JST finansować projekty związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, jest program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nabór w programie jest stale otwarty.

Umowa przekazania obu części dofinansowania została podpisana 15 marca br. w Urzędzie Miejskim Mszczonowa przez prezesa Artura Michalskiego, reprezentującego NFOŚiGW, a ze strony przedsiębiorstwa Geotermia Mazowiecka S.A. – przez Marka Balcera, prezesa oraz Marcina Słowka – prokurenta. W uroczystości wziął także udział gospodarz miasta – burmistrz Mszczonowa Józef Kurek.

Źródło: NFOŚiGW

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *