PEC CIECHANÓW ŚWIĘTOWAŁ SWOJE 30-LECIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z .o. świętował 8 września Jubileusz 30-lecia powstania a jednocześnie zakończenia I etapu jej radykalnej transformacji energetycznej z ciepłowni na elektrociepłownię.

Wielowymiarowa transformacja technologiczna rozpoczęła się w 2014 modernizacją kotłów węglowych na technologię ścian szczelnych. Następnie do 2022 wyposażono wszystkie jednostki w instalację odpylania, dostosowano do najnowszych standardów efektywności i ochrony środowiska.

 W roku 2017 zatwierdzona została strategia transformacji energetycznej spółki zakładająca sukcesywne ograniczenie mocy w węglu do 2030 i zastąpienie węgla paliwami alternatywnymi-  gazem i biomasą w technologii kogeneracji. Pierwsza kogeneracja gazowa powstała już w 2018 i służyła zaspokojeniu potrzeb własnych Spółki na energię elektryczną.

W tym okresie  Spółka realizowała również pierwszy etap modernizacji i digitalizacji sieci ciepłowniczej.

Następnie zgodnie z przyjętą w 2017 Strategią rozwoju w latach 2020 – 2023 w latach 2020-2023 Spółka zrealizowała projekt modernizacji systemu ciepłowniczego największy od czasu jej powstania, czuli od 30 lat.Projekt w zakresie modernizacji źródła obejmował budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji opartej o OZE – biomasę o mocy cieplnej 13 MW  i elektrycznej 1,1 MW  i dwóch kogeneracji gazowych o mocy elektrycznej niemal 3 MW i analogicznej mocy cieplnej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014 – 2020, Działanie 1.6 Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Generalnymi wykonawcami inwestycji były firmy Energika oraz Eneria ( Bergerat Monnoyeur). Nowe źródła energii będą produkować łącznie ponad 14,6 MWt mocy cieplnej znamionowej i moc elektryczną na poziomie 4,1 MWe.

 Równolegle w tym samym okresie realizowany był duży projekt modernizacji systemu ciepłowniczego. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła również w ramach POIŚ w tej samej perspektywie, jako działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na który składały się 4 duże zadania, w tym zmodernizowano główną miejską magistralę (ul. Sikorskiego/Robotnicza/Mleczarska), kanałową zewnętrzną instalację odbiorczą (ul. 17 Stycznia, Narutowicza, Okrzei) oraz grupowe węzły cieplne (ul. Armii Krajowej/Batalionów Chłopskich). Wymieniono też izolację termiczną na kanałowej sieci ciepłowniczej  (ul. Mazowiecka) i wybudowano nowe odcinki sieci (ul. Mazowiecka, Tysiąclecia, Sikorskiego, Robotnicza, Mleczarska). Wykonawców inwestycji sieciowych było kilki, a wśród nich firma Foxan oraz Elektrotermex.

 Sumaryczny koszt projektów w trzy kogeneracje i modernizację sieci to ponad 77,3 mln zł brutto.  Projekty były finansowane z środków unijnych dysponowanych przez NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie ponad 28,5 mln zł co stanowi 45 % wartości obu inwestycji netto, oraz środkami krajowymi   w formie pożyczki z NFOŚiGW oraz kredytu w wysokości 9,1 mln zł  z Pekao SA.

Każdy proces inwestycyjny to wyzwanie, ale inwestycje realizowane w Ciechanowie były wyzwaniem dużo większym ponieważ realizowane były dodatkowo w ekstremalnie trudnym okresie kryzysu pandemii oraz kryzysu wywołanego wojny z Ukrainą.

Dziś dzięki skokowi technologicznemu, którego dokonała Spółka nie tylko spełniamy standardy ochrony środowiska, w tym obowiązki udziału OZE, ograniczyliśmy ekspozycję na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, jesteśmy samowystarczalni energetycznie i spełniamy definicję efektywnej sieci ciepłowniczej oraz, co istotne w tych czasach, alternatywę paliwową oraz technologiczną dającą bezpieczeństwo. Dzięki statusowi efektywnej sieci ciepłowniczej z OZE mamy możliwość dalszego rozwoju.

 W Ciechanowie we współpracy z miastem 100 % właścicielem Spółki idziemy w kierunku samowystarczalności energetycznej miasta. Energia elektryczna z naszych źródeł już teraz zasila oświetlenie uliczne, a w przyszłości planujemy alby  budynki samorządowe, w tym m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe były zasilane ze źródeł lokalnych. Spółka wytwarza energię elektryczną, dostarcza ciepło wykorzystując OZE oraz ciepło odpadowe z przemysłu, wg mojej wiedzy  jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych w transformacji, ma możliwość zdalnego sterowania całym systemem. Zmieniamy też naszą nazwę po 30 – latach na:  Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *