PIERWSZE W HISTORII PRAWO OGRANICZAJĄCE EMISJĘ METANU W UE

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte tymczasowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie nowego rozporządzenia UE mającego na celu zmniejszenie emisji metanu z sektora energetycznego w Europie i w naszych globalnych łańcuchach dostaw. Metan jest silnym gazem cieplarnianym – drugim po dwutlenku węgla (CO2) czynnikiem powodującym zmiany klimatyczne – a także silną substancją zanieczyszczającą powietrze.

Porozumienie ma kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. Zobowiąże ono przemysł gazu, ropy i węgla do właściwego pomiaru, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji metanu zgodnie z najwyższymi standardami. Porozumienie następuje zaledwie kilka tygodni przed COP28, podczas którego UE będzie kontynuować współpracę z partnerami międzynarodowymi na rzecz ograniczenia emisji metanu.

  • Wymaga ono od operatorów regularnego składania właściwym organom sprawozdań dotyczących ilościowego oznaczania i pomiarów emisji metanu na poziomie źródła, w tym w przypadku aktywów nieeksploatowanych;
  • Zobowiązuje przedsiębiorstwa naftowe i gazowe do regularnych przeglądów swoich urządzeń w celu wykrywania i usuwania wycieków metanu na terytorium UE w określonych terminach;
  • Zakazuje rutynowego odpowietrzania i spalania na pochodniach w sektorach naftowym i gazowym oraz ogranicza nierutynowe odpowietrzanie i spalanie na pochodniach do nieuniknionych okoliczności, na przykład ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku nieprawidłowego działania sprzętu;
  • Ogranicza odpowietrzanie kopalń węgla energetycznego od 2027 r., przy czym zaostrzone warunki wejdą w życie po 2031 r.;
  • Wymaga od przedsiębiorstw z sektorów ropy, gazu i węgla przeprowadzania inwentaryzacji zamkniętych, nieaktywnych, zatkanych i porzuconych aktywów, takich jak studnie i kopalnie, monitorowania ich emisji i jak najszybszego przyjęcia planu ograniczenia tych emisji.

UE importuje dużą część zużywanej przez siebie ropy, gazu i węgla. Niniejsze rozporządzenie obejmie również kwestię emisji metanu związanych z tym przywozem.

  • Ustanawia przejrzystą bazę danych dotyczącą metanu, w której dane dotyczące emisji metanu zgłaszane przez importerów i operatorów z UE zostaną udostępnione społeczeństwu;
  • Wymaga od Komisji ustalenia profili wydajności metanu dla krajów i przedsiębiorstw, aby umożliwić importerom dokonywanie świadomych wyborów w zakresie importu energii;
  • Komisja wprowadzi również narzędzie do monitorowania światowych źródeł metanu oraz mechanizm szybkiego ostrzegania w przypadku zdarzeń związanych z nademisją, zawierających informacje na temat wielkości, powtarzalności i lokalizacji źródeł wysokiej emisji metanu zarówno w UE, jak i poza nią. W ramach tego narzędzia Komisja będzie mogła zażądać szybkich informacji na temat działań podejmowanych przez zainteresowane kraje w celu zaradzenia tym wyciekom;

Od stycznia 2027 r. rozporządzenie wymaga, aby nowe umowy na import ropy, gazu i węgla mogły być zawierane wyłącznie pod warunkiem stosowania przez eksporterów tych samych obowiązków w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji, co producenci unijni. Rozporządzenie określi metodykę intensywności metanu oraz maksymalne poziomy, jakie należy spełnić w przypadku nowych kontraktów na ropę, gaz i węgiel.

Te nowe obowiązki w zakresie przejrzystości nałożone na partnerów międzynarodowych będą podstawą dwustronnych i wielostronnych dialogów UE ze światowymi partnerami energetycznymi. Ponad 150 krajów zobowiązało się do ograniczenia emisji metanu, podpisując się pod Globalną Deklaracją Metanu, której celem jest redukcja emisji metanu o 30% do 2030 r.

Źródło: KE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *