POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W BIAŁYMSTOKU DZIĘKI NFOŚIGW

Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku przejdzie gruntowną modernizację energetyczną. Wsparcie w wysokości 2,6 mln zł z programu Budownictwo energooszczędne Część 4) Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych – projekt grantowy, w formie dotacji przekaże beneficjentowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3,2 mln zł.

Głównym celem projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” jest podniesienie efektywności energetycznej budynku, w którym mieści się kompleks Zespołu Szkół Społecznych.

Dzięki wykorzystaniu dotacji z NFOŚiGW prace termomodernizacyjne obejmą jeden budynek szkoły i przewidują m.in.: docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w przestrzeni dachowej, dobudowanie szklanego atrium (stanowiącego dodatkową izolację ścian zewnętrznych pierwszej kondygnacji budynku) oraz ocieplenie ścian od strony wewnętrznej przy zastosowaniu technologii nieinwazyjnych. Przeprowadzony zostanie także remont instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników oraz montaż armatury wraz z regulacją hydrauliczną instalacji.

Równolegle zamontowane zostanie nowe energooszczędne oświetlenie połączone z elektronicznym systemem sterowania. Podwyższeniu standardu energetycznego posłuży również montaż instalacji fotowoltaicznej, a także wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu grantowego realizowanego z I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 1.3 Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Beneficjentem jest Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku.

Realizacja inicjatywy przyniesie efekty ekologiczne w postaci m.in. zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz spadku emisji gazów cieplarnianych. W dalszej perspektywie zmniejszy się zużycie energii cieplnej i elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na długofalowe oszczędności finansowe. Termomodernizacja pozytywnie wpłynie na komfort pracy zespołu pedagogicznego oraz uczniów, polepszy się również estetyka, jakość i funkcjonalność budynku. Co istotne, projekt znacznie wpłynie także na poprawę jakości powietrza.

Umowę o dofinansowanie podpisali 1 sierpnia br. w Białymstoku Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Artur Wnuk, prezes zarządu Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” i Paulina Kaszuba, wiceprezes zarządu ds. finansów Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. W uroczystości uczestniczył również Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *