PREZES URE MONITORUJE SEKTOR CIEPŁOWNICZY

Do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE sprawozdania za 2020 rok dotyczącego m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej. Informacje uzyskane w wyniku badania obejmującego ok. 400 podmiotów stanowią dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań przedsiębiorstw.

Podobnie jak w ubiegłym roku, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia, obok standardowego sprawozdania z działalności, informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł ciepła do obowiązujących wymogów środowiskowych wynikających z dwóch Dyrektyw.

– Chcemy wiedzieć, na jakim etapie inwestycyjnym znajduje się dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązków wynikających z przepisów unijnych. Działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w obszarze inwestycji środowiskowych – zarówno rozpoczęcie nowych przedsięwzięć jak i kontynuacja już rozpoczętych – są kluczowe z punktu widzenia zapewnienia długoterminowej stabilności dostaw ciepła – zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE. – Ważne jest też pokazanie skutków zaniechania takich inwestycji – dodaje.

Normy środowiskowe wdrożone do polskiego porządku prawnego przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie przepisy wykonawcze, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w ustawowych terminach, źródła wytwórcze niespełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Z tego względu regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia, wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą oraz źródeł finansowania. Dotyczy to wszystkich badanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie wszystkich posiadanych źródeł.

Dodatkowo przedsiębiorstwa ciepłownicze zostały zobowiązane do podania informacji na temat wysokości kosztów emisji CO2 w źródłach objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji oraz w źródłach objętych systemem ETS, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych będących jednostkami kogeneracji. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie analizy kosztów emisji CO2, których wzrost wpłynął w sposób znaczący na poziom opłat za ciepło ponoszonych przez odbiorców.

Badaniem objętych zostało ok. 400 podmiotów. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego br.

Źródło: URE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *