PREZES URE ROZPOCZYNA KOLEJNY MONITORING SEKTORA CIEPŁA SIECIOWEGO

Do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE informacji za 2022 rok. Badanie obejmie ok. 400 podmiotów, a zebrane w jego wyniku dane będą stanowiły dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

Poprzedni monitoring pokazał, że w 2021 roku mieliśmy do czynienia z drastycznym wzrostem kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Wzrosły również ceny paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, co znalazło swoje odbicie w wynikach finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz we wzroście średnich cen ciepła sprzedawanego odbiorcom.

Wyniki tego badania zostały opublikowane w raporcie Energetyka cieplna w liczbach, w którym wskazano również najważniejsze kierunki zmian, jakie muszą zajść w polskim ciepłownictwie systemowym tak, aby sektor sprostał wyzwaniom związanym z procesem transformacji, wymuszonym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzone jest przez Prezesa URE od dwudziestu lat. Jego celem jest pozyskiwanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na działalność dotyczącą wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Wyniki badań pozwalają określić stan sektora oraz dynamikę i tendencje zmian, jakie w nim zachodzą. Cykliczny monitoring ma też znaczenie dla poprawy skuteczności regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dzięki zbieranym i analizowanym informacjom regulator dysponuje szeroką i aktualną wiedzą, niezbędną w dialogu zarówno z ustawodawcą, jak i z branżą ciepłowniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *