PROJEKT BUDOWY CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE

Działania związane z rozbudową i modernizacją systemu ciepłowniczego w Kutnie stanowią odpowiedź na konieczność sprostania rygorystycznym regulacjom unijnym dotyczącym standardów emisyjnych, rosnących kosztów CO2 oraz zwiększonego wykorzystania w ciepłownictwie odnawialnych źródeł energii, co umożliwi ograniczenie zużycia węgla kamiennego oraz redukcję zanieczyszczeń.

Przeprowadzone analizy dotyczące warunków geologicznych, rozwiązań technologicznych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych zakładające powstanie ciepłowni geotermalnej jako źródła OZE w kutnowskim systemie ciepłowniczym wskazują na bardzo duży potencjał wykonania tego typu inwestycji.

Właściwości geotermalne, lokalizacja i efekt ekologiczny

Pod względem budowy geologicznej Kutno jest położone na obszarze największego obszarowo rejonu geotermalnego w Polsce – Niżu Polskiego, w związku z czym według przeprowadzonego studium wykonalności budowy ciepłowni geotermalnej na terenie miasta jest możliwe ujęcie wód termalnych o temperaturze około 90°C przy wydajności otworu około 150 m3/h, a ze względu na zakładaną mineralizację (wynoszącą ok. 10% – 120 g/dm3), można mówić o istnieniu solanki geotermalnej.

Na podstawie prognozowanych parametrów proponowane jest wykonanie jednego (z możliwością rozbudowy) dubletu odwiertów geotermalnych (dublet oznacza dwa odwierty: produkcyjny– wydobywczy oraz zatłaczający – chłonny).

Ciepłownia Geotermalna miałaby powstać przy ul. Oporowskiej 10A w sąsiedztwie ECO Kutno, gdzie planowane jest również zlokalizowanie odwiertu produkcyjnego. Natomiast budowa odwiertu zatłaczającego proponowana byłaby w odległości ok. 1,0 – 1,5 km (obszar Aquaparku w Kutnie, ul. Kościuszki / ul. Bitwy pod Kutnem). Działająca w priorytecie ciepłownia geotermalna wykorzystywałaby absorpcyjne pompy ciepła we współpracy z wymiennikami ciepła, stanowiąc tym samym (oprócz Ciepłowni Miejskiej nr 1 oraz Kogeneracji) bardzo istotne, oparte na energii odnawialnej, źródło ciepła dla kutnowskiego systemu ciepłowniczego. Nakłady inwestycyjne wykonania projektu mogą wynosić od 84 mln zł, a w przypadku wykonania dwóch dubletów geotermalnych kształtować się będą na poziomie ok. 128 mln zł.

Miasto Kutno reprezentowane przez Prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego
oraz dostawca ciepła systemowego ECO Kutno Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Pawła Łuczaka podpisały list intencyjny mający na celu dążenie do realizacji projektu budowy ciepłowni geotermalnej, a tym samym osiągnięcie przez kutnowski system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie, który obejmuje przede wszystkim zmianę wysokości emisji CO2 jako wskaźnika mającego istotny wpływ na ekonomikę przedsięwzięcia ze względu na konieczność zakupu uprawnień do emisji.

Budowa ciepłowni geotermalnej spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia węgla o ponad 60% – z poziomu 15 tys. ton (wg danych za 2020 r.) do 5,7 tys. ton, a system ciepłowniczy osiągnie poziom 51,5% energii pochodzącej z OZE. Natomiast w przypadku wykonania dwóch dubletów udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitym bilansie ciepła wynosić może do 70%, a zużycie węgla spadnie wówczas o blisko 82% zmniejszając się do poziomu zaledwie 2,6 tys. ton ww. paliwa rocznie.

Źródło: ECO Kutno
Fot. ECO Kutno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *