PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAKOWA

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, która jest właścicielem krakowskiej elektrociepłowni, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarczające energię cieplną mieszkańcom oraz Miasto Kraków zawarły porozumienie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Krakowa oraz umożliwienie dostępu do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców.

Priorytetem zarówno krakowskiej elektrociepłowni, jak i MPEC jest zagwarantowanie mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom stabilnego oraz ciągłego dostępu do ciepła sieciowego.

Kraków realizuje ambitną politykę klimatyczną. Przeprowadzony w tym roku panel obywatelski pokazał, że mieszkańcy oczekują szybkich i daleko idących odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Panel zarekomendował osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do roku 2050, oraz cele pośrednie – przygotowanie strategii klimatycznej w 2022 roku, 30% redukcję emisji do 2030 roku i 80% redukcję emisji do 2040 roku. Istotnym elementem strategii klimatycznej jest przebudowa systemu ciepłowniczego miasta na niskoemisyjny. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Podpisane Porozumienie wzmacnia współpracę pomiędzy Miastem Kraków, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a PGE Energia Ciepła w ważnym obszarze – transformacji energetyczno-klimatycznej. Ponadto zapewni mieszkańcom miasta bezpieczeństwo energetyczne, co jest jednym z naszych priorytetów – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa.

Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Ciepła w Krakowie, MPEC i Miasto Kraków zobowiązały się do rozwoju rynku ciepła w Krakowie. Rozszerzona kooperacja jest potwierdzeniem dobrej współpracy pomiędzy spółkami i miastem.

Będąc liderem rynku ciepła w Polsce wyznaczamy nowe kierunki działania dla branży. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo produkcji i ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców miast, w których mamy swoje elektrociepłownie. Konsekwentnie realizujemy strategię ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE – rozwijamy się, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące. Elektrociepłownie są częścią ekosystemu miast, które wraz z nami uczestniczą w transformacji energetycznej. Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym dowodem dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w Krakowie – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zarówno PGE Energia Ciepła, jak i MPEC zgodnie deklarują wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła w Krakowie.

Krakowska elektrociepłownia w ubiegłym roku podjęła działania w kierunku opracowania wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej oraz studium wykonalności inwestycji zmierzającej do całkowitego wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych i zamianę ich m.in. na jednostki gazowe. Szacowana wartość inwestycji to nawet kilka miliardów złotych – w zależności od przyjętego ostatecznie wariantu technicznego.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego przygotowano również prognozy zapotrzebowania na ciepło dla stolicy Małopolski. Zostały one opracowane w ramach współpracy z dystrybutorem ciepła w Krakowie, tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) oraz Miastem Kraków.

W perspektywie najbliższych lat w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu inwestycje zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla krakowskiego systemu ciepłowniczego – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

MPEC stale rozbudowując miejski system ciepłowniczy zwiększa jego efektywność i zarazem zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska. Nasze działania opierają się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem infrastruktury opartej na nowoczesnych technologiach i włączaniu do systemu ciepłowniczego odnawialnych źródeł energii. Inwestycje dzięki którym modernizujemy i zwiększamy długość sieci ciepłowniczej jak i liczbę węzłów cieplnych oraz następuje wzrost mocy zamówionej, realizowane są przy zaangażowaniu zarówno własnych jak i unijnych środków finansowych. W trosce o środowisko, ale z poszanowaniem historycznej substancji miasta, przy ścisłej współpracy z archeologami i służbami konserwatorskimi sieć wykonywana jest również w ścisłym, zabytkowym centrum Krakowa. Zakładamy, że rozwój rynku ciepła w latach 2021-2026 obejmie podłączenie nowych odbiorców o łącznym, szacowanym zapotrzebowaniu mocy na 205,3 MW. Prowadzimy w tym zakresie szereg działań inwestycyjnych, budujemy nowe odcinki sieci cieplnych, a w niektórych obszarach zwiększamy przepustowość już istniejących. Dlatego też jesteśmy żywotnie zainteresowani współpracą w podejmowanych przez PGE Energia Ciepła zamierzeniach inwestycyjnych związanych z transformacją i rozwojem źródeł ciepła zasilających nasz system ciepłowniczy – powiedział Marian Łyko, prezes zarządu MPEC.

Segment ciepłownictwa jest obecnie w fazie transformacji. Znalazło to odzwierciedlenie w ogłoszonej w ubiegłym roku Strategii Grupy PGE. W myśl jej założeń do 2030 r. w produkcji ciepła planowane jest korzystanie w 70 proc. ze źródeł zero i niskoemisyjnych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *