RAPORT O EUROPEJSKIM SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI (EU ETS)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dziś swój raport końcowy na temat rynku emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej – Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Raport nie wykazał żadnych bieżących poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu unijnego rynku emisji. Przedstawiono jednak szereg zaleceń politycznych mających na celu poprawę przejrzystości i monitorowania rynku.

ESMA przedstawił dzisiaj (28 marca) ogólny przegląd funkcjonowania pierwotnych i wtórnych rynków uprawnień do emisji, w tym procesu od momentu utworzenia uprawnień do emisji do ich umorzenia każdego roku przez podmioty podlegające obowiązkowi zgodności w ramach EU ETS. Analizę oparto na danych zebranych z różnych źródeł, w tym raportów wynikających z Rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego, raportów z stosowania Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, danych aukcyjnych oraz danych uzyskanych z Rejestru UE.

Ponadto, w raporcie opisano mechanizmy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku, których celem jest identyfikowanie nadużyć na rynku i zapobieganie im. Przedstawiono również opis działań następczych podejmowanych przez właściwe organy krajowe po zidentyfikowaniu ostrzeżeń o potencjalnych nadużyciach na rynku.

ESMA przygotowała niniejszy raport w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej zawarty w jej komunikacie w sprawie cen energii z dnia 13 października 2021 r.

Wybrane wnioski z raportu:

 • Jeśli chodzi o handel uprawnieniami do emisji i kontrahentów na tym rynku, wydaje się, że poszczególne segmenty unijnego rynku emisji zasadniczo funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami.
 • Wydaje się, że obserwowany w minionym czasie wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i ich duża zmienność były zgodne z podstawowymi zasadami rynkowymi.
 • Chociaż można zaobserwować koncentrację na rynkach pierwotnych, najwięksi uczestnicy są również aktywni na rynkach wtórnych i zapewniają, że uprawnienia do emisji sprzedane na aukcji są rozpowszechniane wśród uczestników rynku wtórnego.
 • Analiza nowych na rynku uczestników i instrumentów wskazują, że ich wpływ na rynek EU ETS jest jak dotąd ograniczony.
 • Pozycja funduszy inwestycyjnych pozostaje ograniczona, przy czym są one kontrolowane głównie przez fundusze z państw trzecich.
 • Pojawienie się nowych uczestników (i instrumentów) stosujących strategie “kup i trzymaj” wymaga obserwacji w zakresie, w jakim mogą oni w przyszłości doprowadzić do zmniejszenia podaży fizycznych uprawnień do emisji dostępnych w handlu.
 • Rynki instrumentów pochodnych są zdominowane przez podmioty niefinansowe, które utrzymują pozycje długie w celach zabezpieczających oraz handlują z firmami inwestycyjnymi zajmującymi pozycje krótkie.
 • Większość obrotów koncentruje się na kontraktach terminowych z terminem wygaśnięcia w grudniu, chociaż istnieją również znaczące pozycje w kontraktach z terminem wygaśnięcia w marcu (z uwagi na cykl życia uprawnień do emisji, które umarzane są do 30 kwietnia).
 • Fundusze inwestycyjne i podmioty z sektora niefinansowego preferują transakcje kontraktami terminowymi (o terminie zapadalności poniżej jednego roku) i w znacznym stopniu handlują też opcjami.
 • Wzrost udziału opcji w wolumenach będących przedmiotem obrotu pod koniec 2021 r. jest zjawiskiem, któremu należy się przyjrzeć.

Wybrane rekomendacje ESMA:

 • Rozszerzenie kontroli zarządzania pozycją na systemy obrotu handlujące instrumentami pochodnymi.
 • Zmianę struktury rachunków w rejestrze UE w celu umożliwienia identyfikacji poszczególnych posiadaczy rachunków EUA, tak aby rejestr Unii mógł być wykorzystywany do zapewnienia przejrzystości dla uczestników rynku.
 • Publikowanie cotygodniowych raportów o otwartych pozycjach w kontraktach terminowych i zapewnienie uczestnikom rynku większej jasności w zakresie klasyfikacji kontrahentów w tygodniowych raportach o pozycjach.
 • Rozważenie ponownego ustalenia progów przejrzystości dla uprawnień do emisji i instrumentów pochodnych na uprawnienia do emisji.
 • Zapewnienie rozróżnienia pomiędzy uprawnieniami do emisji na rynku kasowym a instrumentami pochodnymi na uprawnienia do emisji. Zwiększenie poziomu przejrzystości pozagiełdowych instrumentów pochodnych.
 • Zmiana rozporządzenia UE o aukcjach w celu zapewnienia, że ESMA otrzymuje również informacje o transakcjach na rynkach pierwotnych.
 • Zwiększenie harmonizacji danych zgodnie ze standardami i strukturami stosowanymi w raportach regulacyjnych w ramach MiFID/EMIR.

Z całością raportu można zapoznać się na stronie internetowej ESMA:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-445-38_final_report_on_emission_allowances_and_associated_derivatives.pdf

Opracowanie: Nowoczesne Ciepłownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *