ROZWÓJ KOGENERACJI W OPARCIU O BIOGAZ KOMUNALNY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 lutego 2023 r. rozpocznie nowy nabór wniosków w ramach programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieustannie poszukuje najbardziej adekwatnych i pożądanych mechanizmów wsparcia przedsięwzięć, gwarantujących osiągnięcie celów środowiskowych przy wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów i technologii. Celem jest zaspokojenie realnych potrzeb mieszkańców, w tym związanych z gospodarowaniem odpadami, przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń dla środowiska i minimalizacji kosztów, które ostatecznie ponosi każdy z nas.

Narodowy Fundusz dostrzegając fakt, że bioodpady są cennym, zwiększającym się zasobem w skali ogólnokrajowym, pragnie stworzyć adekwatne mechanizmy wsparcia finansowego rozwoju biogazowni wykorzystujących frakcję BIO, pochodzącą zarówno z selektywnie zebranych bioodpadów, jak i komunalnych osadów ściekowych. Powyższe, poza optymalizacją systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu, przyczyni się również do poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach.

Powyższe przesłanki doprowadziły do opracowania programu priorytetowego „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”, oferującego dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Program został zaakceptowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 1,5 mld zł. 

Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Pozwala na uzyskanie autonomii energetycznej zakładów gospodarowania odpadami, co prowadzi do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania, a finalnie zmniejszenia opłat wnoszonych przez mieszkańców. Efektem skojarzonym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnące ceny energii to również rosnące ceny nawozów. W instalacjach fermentacji bioodpadów komunalnych może być wytwarzany bardzo dobry i tańszy zamiennik dla nawozów sztucznych – podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Proces fermentacji bioodpadów komunalnych zintegrowany z kompostowaniem masy pofermentacyjnej w pełni wykorzystuje potencjał bioodpadów. To proces recyklingu, którego wdrożenie jest warunkiem koniecznym osiągnięcia unijnych celów w tym zakresie – mówi Dominik Bąk, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Selektywna zbiórka się rozwija, brakuje jednak niezbędnej infrastruktury. Intencją NFOŚiGW jest wsparcie budowy wystarczającej wobec potrzeb sieci instalacji recyklingu organicznego – dodaje. 

Program priorytetowy „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” skierowany jest do przedsiębiorców. Wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na samą inwestycję. Jeżeli w instalacji, będącej przedmiotem wniosku, przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe, intensywność dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Natomiast dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski będzie można składać od 13 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *