RUSZYŁY PRACE ZESPOŁU REGULACYJNEGO PRZY KOALICJI WŁĄCZ CZYSTĄ ENERGIĘ DLA POLSKI

16 lutego 2021 r., przy założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zawiązał się Zespół Regulacyjny ds. GOZ. Jego głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele BOŚ Banku, Coca-Cola HBC Polska, Eneris, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Fortum, Karmaru, Kompanii Piwowarskiej, Remondisu i Strabagu. Przewodniczącym Zespołu, wybranym w głosowaniu, został Krzysztof Baczyński, który w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów z obszaru regulacyjnego.

„Liczę na to że wypracowane przez Zespół Regulacyjny rekomendacje będą wspólnym głosem koalicjantów, branym pod uwagę w procesach legislacyjnych„ – powiedział Arkadiusz Kosiel reprezentujący Fortum, inicjatora Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz Zespołu Regulacyjnego. Podkreślił też, że „Prace Zespołu powinny się skupiać na tych kwestiach, które są istotne dla prowadzonej przez pracodawców działalności gospodarczej oraz dla sprawnego wdrożenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Podobne stanowisko reprezentował Krzysztof Baczyński z Coca-Cola HBC Polska, wybrany w drodze głosowania na przewodniczącego Zespołu. Wskazał także na ważną kwestię, która często pomijana jest w procesach legislacyjnych.

„Podjęcie konkretnej decyzji w jednym obszarze, np. dotyczącym gospodarowania odpadami, ma wpływ na inne obszary np. na energetykę. Decyzja, która nie bierze tych zależności pod uwagę, może prowadzić do ewidentnych pułapek prawnych, lub może znacznie utrudnić budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To często pracodawcy są w stanie wskazać te zależności, bo są na pierwszej linii wdrażania zapisów ustaw. To, dlatego ich głos jest tak ważny w publicznej dyskusji”.

Jako przykład podał objęcie podmiotów wprowadzających na rynek panele fotowoltaiczne Ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym. Skutkuje to nałożeniem na przedsiębiorców obowiązku poddania recyklingowi takiej ilości zużytych paneli, która znacznie wykracza ponad to, co realnie jest do zebrania. Zdaniem Baczyńskiego, takie niedopatrzenia legislacyjne mogą nie tylko utrudniać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, ale wręcz opóźniać wdrażanie w Polsce rozwiązań opartych na OZE.

Na złożoność zależności pomiędzy rynkiem odpadowym a energetyką wskazywał także Marek Mirosz, reprezentujący Remondis. Podkreślał on potrzebę spojrzenia na recykling odpadów oraz odzysk energii w procesie ich spalania, jako na systemy wzajemnie się uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą. “Rynek prywatny i publiczny, współpracując ze sobą, są w stanie sobie poradzić z przeszkodami, które dziś dostrzegamy. W tym celu warto spojrzeć na włączenie odzysku energii, w systemie kogeneracyjnym jako na rozwiązanie sprzyjające rozwojowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.

Na zasadność stwarzania przyjaznych rozwiązań legislacyjnych dla rynku waste-to-energy oraz na wzajemne zależności pomiędzy różnymi, czasem wydawałoby się odległymi i niepowiązanymi z sobą obszarami, wskazywał także Ryszard Biernacki z Eneris.

„Jeśli wprowadzimy logiczne i społecznie akceptowalne regulacje prawne pozwalające na optymalne wykorzystanie energetycznych frakcji odpadów, to nie tylko wesprzemy proces podejmowania decyzji w samorządach w zakresie wdrażania na ich terenie nowoczesnych i neutralnych dla środowiska instalacji energetycznych, ale również wesprzemy decyzje regulacyjne np. w zakresie opakowań. Głos pracodawców jest do tego niezbędny”.

Na potrzebę rewizji ustawodawstwa w zakresie gospodarowania odpadami wskazał Sławomir Mazurek z BOŚ Banku – „W gospodarce odpadami potrzebujemy kroku naprzód, wejścia na ścieżkę obiegu zamkniętego. Potrzeba wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta i zapisów wynikających ze strategii plastikowej UE, tak aby skutecznie wykorzystać strumień finansowy UE w zakresie zielonej transformacji”.

Lista zagadnień, które mogą znaleźć się w agendzie Zespołu Regulacyjnego jest ogromna, a wynika to z tego, że wreszcie myślimy o odpadach, jako o części większej całości, czyli Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Członkowie Zespołu wywodzą się z różnych branż gospodarki oraz środowisk naukowych, co pozwoli na kompleksową ocenę projektowanych regulacji. Dzięki temu Zespół Regulacyjny będzie cennym i wiarygodnym partnerem dla decydentów – ocenia Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” to inicjatywa, której w tym roku patronują między innymi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak podkreślają członkowie Koalicji, jej formuła pozostaje otwarta na wszystkich tych, którym bliska jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego wciąż można do Koalicji dołączyć. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.

Źródło: Pracodawcy RP
Źródło: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *