SŁOWENIA: NOWE PRAWO DOT. OZE

Nowa ustawa o promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii wprowadza zakaz instalacji kotłów grzewczych na olej opałowy i węgiel od 2023 r., przewiduje dwuletni termin wydawania pozwoleń dla elektrowni oraz nowe zasady dla prosumentów i samokonsumpcji.

Celem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii jest transpozycja aktów prawnych z pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, czyli dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz części dyrektywy 2012/27/WE w sprawie efektywności energetycznej). Ustawa została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe i teraz zaczęła obowiązywać.

Ustawa reguluje wdrażanie krajowej i gminnej polityki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Określa cele i środki oraz narzędzia finansowania. Reguluje też gwarancje pochodzenia, autokonsumpcję, wspólnoty energetyczne i systemy wsparcia – podało Ministerstwo Infrastruktury.

Ustawa wskazuje także stałe minimum 25% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto, podczas gdy ogólny cel na 2030 r. w wysokości 27% i cele pośrednie dla każdego sektora zostały ustalone wcześniej w krajowym planie energetyczno-klimatycznym.

W sektorze ogrzewania i chłodzenia dokument wyznacza cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii o 1,3 punktu procentowego rocznie. Jednym z działań jest zakaz instalacji kotłów grzewczych na olej opałowy i węgiel od 2023 roku. Cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii o jeden punkt procentowy rocznie jest ustalony dla systemów ciepłowniczych, wraz z obowiązkiem przygotowania planów zrównoważonego rozwoju i umożliwienia klientom odłączenia się od systemu z powodu nieefektywności energetycznej od 2025 roku.

Wszystkie pozwolenia na budowę elektrowni muszą zostać wydane w ciągu dwóch lat. Przewidziano również termin wydawania pozwoleń – maksymalnie dwa lata, a w przypadku instalacji produkcyjnych o mocy do 150 kW – jeden rok. Ustawodawca zobowiązał się do utworzenia punktu kontaktowego, który będzie pomagał inwestorowi w uzyskaniu wszystkich pozwoleń.

Ustawa wprowadza również istotne zmiany w zakresie prosumentów. Ci będą musieli płacić opłatę sieciową za całą energię pobraną z sieci, a jednocześnie otrzymają wynagrodzenie za nadwyżki dostarczone do sieci.

Źródło: Balkan Green Energy News
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *