VEOLIA ZAKOŃCZYŁA PIERWSZY ETAP DEKARBONIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KRAŚNIKU

Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała Veolia Wschód, spółka zależna od Veolii term. W Kraśniku uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła, co oznacza, że węgiel został zastąpiony biomasą.

Veolia Wschód zakończyła prace wchodzące w zakres pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. W elektrociepłowni uruchomiono cztery kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt. W konsekwencji zużycie węgla wykorzystywanego w ciepłowni zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Wymiernym efektem projektu dla mieszkańców będzie istotna redukcja emisji do atmosfery CO2 oraz innych związków, tj. tlenków azotu oraz tlenków siarki. Kolejnym, drugim etapem projektu jest zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną. 

Strategia Veolii zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze.

W Polsce Veolia zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni do 2030 roku. Dotyczy to ciepłowni w ponad 60 miastach, gdzie Veolia term prowadzi swoją działalność. Kolejnym etapem jest osiągnięcie przez ciepłownie Grupy neutralności klimatycznej, czyli osiągnięcie zerowego bilansu netto emisji CO2, co ma nastąpić w 2050 r.

Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – mówi Magdalena Bezulska, Prezes Veolia term. 

Kluczem do sukcesu są przy tym działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – dodaje.

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych obejmuje dostosowanie istniejących ciepłowni do nowych norm emisyjnych poprzez modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt (jedną parową o mocy 2,62 MWt i trzy wodne o łącznej mocy 8,1 MWt), a także zmodernizowano kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Priorytetem dla samorządu lokalnego w Kraśniku jest zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Zakończenie przez Veolię pierwszego etapu inwestycji w naszej ciepłowni znacząco poprawi również stan środowiska i wpłynie na komfort życia kraśniczan. Pewność dostaw energii jest szczególnie istotna obecnie w niespokojnych czasach – mówi Wojciech Wilk, Burmistrz Kraśnika.

Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji ulegnie zmniejszeniu roczna emisja CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, NOx i SO2 łącznie o blisko 16 ton w roku.

Realizacja projektu to kolejny krok w stronę dekarbonizacji. Wiąże się z poprawą jakości powietrza i redukcją emisji CO2. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w nowych kotłach gazowych oraz kotle na biomasę wpłynie na efektywność funkcjonowania naszej elektrociepłowni. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia pracują w układzie automatycznym, dopasowującym się do zapotrzebowania odbiorców ciepła – podsumowuje Janusz Lewicki, Prezes Veolia Wschód, spółki z grupy Veolia term zarządzającej ciepłownią w Kraśniku.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *