WODY TERMALNE DLA SAMORZĄDÓW

Wody termalne stanowią cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania, aby wspierać podmioty zainteresowane wykorzystaniem potencjału wód termalnych w Polsce.

Jak wskazują badania geologiczne, także te prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny, w Polsce do najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem ujmowania i zagospodarowania wód termalnych należą Podhale, oraz rejon ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, gdzie największe korzyści przyniesie eksploatacja wód z poziomów dolnej kredy i dolnej jury. Wymienione obszary posiadają dobre rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, które w znacznym stopniu ogranicza ryzyko geologiczne inwestycji. W Karpatach poza Podhalem obszary perspektywiczne występują w obrębie zbiornika dewońsko-karbońskiego i zbiornika mioceńskiego, górnej kredy i środkowej jury. Sudety wraz z przedgórzem zaklasyfikowano w całości jako obszar perspektywiczny dla ujmowania wód termalnych. W Sudetach strefami szczególnie predysponowanymi do występowania wód termalnych są głębokie rozłamy tektoniczne.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego, do kontaktu z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Eksperci Instytutu bezpłatnie przygotują dla Państwa wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji.

Opinia będzie zawierać następujące elementy:

  • istniejący stan rozpoznania geotermalnego;
  • możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. stratygrafia warstwy wodonośnej, przewidywana szacunkowa głębokość otworu, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych);
  • zauważone na tym etapie najpoważniejsze konflikty mogące uniemożliwiać realizację inwestycji geotermalnej;
  • ocena potencjału geotermalnego, w szczególności dla wykorzystania w ciepłownictwie.

Źródło: MKiŚ
Fot. MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *