WYNIKI FINANSOWE GRUPY KOGENERACJA W 2021 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2021 r. wyniósł 253 mln zł i był o 21 procent niższy niż w roku 2020. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 57 mln zł, czyli o 69 mln zł mniej niż rok wcześniej. Taki wynik finansowy to efekt niższego o 89 mln zł wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Było to rezultatem zdarzenia jednorazowego, które miało miejsce w okresie porównywalnym, tj. dodatkowych przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2020 r.

Istotny wpływ na wynik Grupy miał spadek przychodów z tytułu rekompensat KDT o kwotę 87 mln zł w jednostce zależnej EC Zielona Góra, w wyniku aktualizacji założeń rynkowych w okresie pozostającym do końca trwania programu rekompensat, tj. do 2024 r.

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w efekcie wzrostu wolumenu sprzedaży. Dzięki niskim temperaturom sprzedaż ciepła w Grupie osiągnęła w porównaniu do ostatnich 10 lat rekordowo wysoki poziom, co przy zmianach taryf na ciepło wpłynęło na wzrost przychodów z jego sprzedaży o 115 mln zł. Kolejne 120 mln zł wzrostu przychodów Grupa odnotowała z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz z przychodów z Rynku Mocy, czyli mechanizmu wsparcia, który nie występował w porównywalnym okresie.

W kwietniu 2021 r. Grupa umorzyła uprawnienia do emisji za 2020 r. o wartości 201 mln zł. W 2021 roku odnotowano dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 o 42 mln zł jako efekt niższego wolumenu przyznanych darmowych uprawnień oraz wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2021). Koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 stanowią obecnie 20 procent kosztu własnego sprzedaży ponoszonego w Grupie.

– Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku dla Spółki było rozpoczęcie prac związanych z budową Nowej EC Czechnica w Siechnicach. Zaplanowane na 2024 rok uruchomienie  gazowo – parowej elektrociepłowni, która zastąpi ponad stuletnią jednostkę węglową, wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła – mówi Andrzej Jedut, Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. – Na terenie budowy prowadzone są obecnie prace ziemne i fundamentowe związane z obiektami nowej elektrociepłowni.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *