WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).

·       Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).

·       Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).

·       W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2022 r. wyniósł 140 mln zł i był o 7 procent wyższy niż w I kwartale 2021 r. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 75 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż w I kwartale 2021 r. Wyższy wynik finansowy to efekt głównie wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej skompensowany wzrostem kosztu własnego sprzedaży, w tym głównie wyższą rezerwą na zakup uprawnień do emisji CO2.

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w efekcie wyższej ceny sprzedaży o ok. 50 procent. Mniej korzystne warunki pogodowe w I kwartale 2022 r. (wyższe średnie temperatury) spowodowały spadek wolumenu sprzedaży ciepła, co wpłynęło na obniżenie przychodów ze sprzedaży ciepła.

W I kwartale 2022 r. Grupa odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 jako efekt wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2019-2022). Koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 stanowią obecnie 37 procent kosztu własnego sprzedaży ponoszonego w Grupie i wzrosły o 96 mln zł w porównaniu do I kwartału 2021 r.

Kluczowym projektem Spółki pozostaje budowa jednostki gazowej, która zastąpi obecną elektrociepłownię węglową EC Czechnica. – Prace nad naszym strategicznym projektem realizowanym w Siechnicach posuwają się do przodu. W pierwszym kwartale br. na placu budowy Nowej EC Czechnica prowadzone były roboty ziemne i fundamentowe pod obiekty nowej elektrociepłowni – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *