WYRÓŻNIENIE ECO KUTNO W KONKURSIE PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU PRACY

ECO Kutno Sp. z o.o. dostarczająca mieszkańcom miasta ciepło systemowe zajęła II miejsce na etapie regionalnym XXIX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, którego organizatorem od ponad 28 lat jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz charakteryzują się wzorowym przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Ponadto, nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ograniczania zagrożeń wypadkowych oraz aktywnie współdziałają z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. Łącząc sukces ekonomiczny z troską o zdrowie i dobrostan pracowników, podejmowanymi działaniami wpływają na rozwój kultury bezpieczeństwa.

Konkurs, skierowany do przedsiębiorstw o różnych profilach działalności oraz formach własności, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu BHP. Realizowany jest na dwóch etapach: regionalnym i centralnym, natomiast firmy różnicowane są pod względem wielkości zatrudnienia ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Okręgowe inspektoraty pracy po przyjęciu zgłoszeń, powołują okręgowe komisje konkursowe, które weryfikują dokumentację, zapoznają się z przedstawionymi wnioskami z kontroli w zakładzie, dokonują oceny oraz przedstawiają kandydatury najlepszych pracodawców.

ECO Kutno Sp. z o.o., w wyniku zgłoszenia do konkursu, poddana była szczegółowej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która w rezultacie pozytywnie oceniła podejmowane przez Spółkę działania w dziedzinie poszanowania obowiązujących przepisów prawa, a także dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Zaliczając ECO Kutno Sp. z o.o. do grona liderów w zakresie ochrony prawa pracy, dostrzeżono również panujące wewnątrz firmy relacje oraz atmosferę otwartości i dialogu, a także dążenie do wspólnych celów. Na pozytywny wizerunek Spółki jako pracodawcy wpłynęły również ponadstandardowe działania profilaktyczne w zakresie dbałości o stan zdrowia pracowników. Przyjęty model postrzegania i praktykowania działalności gospodarczej świadczy o nowoczesnym podejściu do zarządzania, co sprzyja zarówno rozwojowi przedsiębiorstwa, jak też zaangażowaniu pracowników i umacnianiu w nich poczucia identyfikacji z miejscem pracy.

Na terenie województwa łódzkiego w 2022 roku w I etapie konkursu wzięło udział 17 pracodawców, spośród których konkurs ukończyło 15 podmiotów. Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, po dokonaniu weryfikacji dokumentacji konkursowej oraz zapoznaniu się z wnioskami z kontroli przeprowadzonych w ramach konkursu i oceną dokonaną według kryteriów określonych w Regulaminie konkursu wyłoniła najwyżej ocenionych w poszczególnych kategoriach laureatów I etapu, wśród których na zaszczytnym II miejscu znalazła się Spółka ECO Kutno. Nagrody honorowe przyznane laureatom etapu regionalnego konkursu zostały wręczone na uroczystym podsumowaniu działań prewencyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2022 r., które odbyło się 15 listopada br.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju firmy, także w kierunku stałego monitorowania i doskonalenia warunków pracy. Otrzymane wyróżnienie może być odczytywane jako rekomendacja PIP na temat solidności, rzetelności i bezpieczeństwa dla partnerów i pracowników nagrodzonych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *