XII KONFERENCJA RYNEK CIEPŁA SYSTEMOWEGO: DYSKUSJA NAD STOSOWANIEM REGULACJI PRAWNYCH

W trzeciej części sesji XII Konferencji Rynek Ciepła Systemowego zatytułowanej „Jaka powinna być regulacja sektora ciepłowniczego?” odbyły się wykład i dyskusja nt.  „Stosowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – nowe mechanizmy wprowadzone nowelizacją”.

Wykład dotyczący ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 8 lutego 2023 r. przedstawili wspólnie Adam Romanowski z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy i Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu IGCP.

Przedstawione zostały kluczowe problemy w starym mechanizmie wsparcia i wyrażono nadzieję, że nowy mechanizm eliminuje część z tych problemów. W grupie problemów do zaadresowania znalazły się:

  • brak neutralności rozliczeń zarówno na poziomie wytwórcy, jak i sprzedawcy ciepła – konieczna interwencja ustawodawcy,
  • brak jasnych reguł dot. ilości ciepła do kalkulacji rekompensat – pomimo uzasadnionych argumentów Ministerstwo Klimatu i Środowiska utrzymuje swoje niekorzystne stanowisko,
  • brak jasnych reguł dot. rozliczeń wytwórca–sprzedawca – różna praktyka przedsiębiorstw na rynku,
  • brak jasnych reguł dotyczących obliczania niektórych wielkości,
  • sytuacja przedsiębiorstw, które zastosowały się do komunikatu MKiŚ z 2 grudnia 2022 r. – problematyczna relacja art. 16 ustawy i art. 12c ustawy po nowelizacji.

W nowym systemie wsparcia zaadresowany jest jeden z kluczowych problemów starego systemu – finansowanie wypłacane bezpośrednio sprzedawcy ciepła. 

Jednocześnie przedstawiciele Izby zastanawiają się, dlaczego przepisy normujące sposób ustalania cen i stawek opłat do rozliczeń z odbiorcami zostały sformułowane tak niejasno. Zastanawiające jest, czy przedsiębiorstwo powinno stosować miks najniższych cen czy też pełen zestaw cen i stawek wynikających z danej ceny jednoczłonowej (co przy uwzględnieniu ukształtowania mechanizmu wyrównań ma znaczenie w kontekście neutralności dla przedsiębiorstw). Ministerstwo nie zajęło w tym zakresie w pełni jasnego stanowiska.

XII Konferencja Rynek Ciepła Systemowego odbyła się 7–9 marca 2023 roku pod okiem organizatorów: Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lublinie i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Puławach.

W konferencji uczestniczyło sto osób reprezentujących przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, gospodarki komunalnej, elektrociepłownie, ciepłownie, firmy współpracujące z ciepłownictwem oraz przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki: Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE i Dyrektorzy wszystkich Oddziałów Terenowych URE.Patronat Honorowy nad konferencją objęli dr Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, Paweł Maj, Prezydent Miasta Puławy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *