Home Blog Full Width

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1 Sticky

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Polska należy do grupy krajów UE w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania potrzeb na ciepło.

Jacek Szymczak,
prezes IGCP

fot. IGCP

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z ostatniego Spisu Narodowego z roku 2011, około 42 proc. gospodarstw domowych korzysta z ciepła systemowego. Jako że ta forma zaopatrzenia w ciepło jest domeną miast, w tej grupie odbiorców końcowych jego udział wynosi prawie 60 proc. Jest wiele aglomeracji, gdzie udział ten sięga nawet 80 proc. Na znaczącą pozycję ciepła systemowego w zaopatrzeniu w ciepło wpływa między innymi fakt, że jest to jedno z najważniejszych narzędzi dla kreowania gospodarki niskoemisyjnej, między innymi dzięki pozytywnemu skonsumowaniu „efektów skali”. Dotyczy to obszarów: technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego – w zakresie ograniczania i likwidacji zarówno wysokiej jak i niskiej emisji. W obszarze oddziaływania ciepłownictwa systemowego oprócz obiektów mieszkalnych jest znacząca liczba obiektów użyteczności publicznej, oświatowych, służby zdrowia, kultury oraz usługowych, których liczba i ogrzewana powierzchnia rośnie z roku na rok.

Biorąc pod uwagę potencjał sektora, jak również fakt, że jest to sektor interdyscyplinarny, można wskazać przynajmniej sześć ważnych obszarów społeczno-gospodarczych, w których ciepłownictwo systemowe odgrywa istotna rolę:
– klienci/odbiorcy końcowi – konieczny wzrost świadomości pozwalający na przeprowadzanie reform, poprzez prowadzenie długoterminowych programów edukacyjnych kształtujących racjonalne zachowania,
– budynki – dążenie do redukcji zużycia energii przez budynki, dekarbonizacja budynków nie jest celem samym w sobie,
– efektywność energetyczna – odnosi się do obszarów produkcji i dystrybucji ciepła w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
– ochrona środowiska – analizowana z dwóch punktów widzenia:
emisji ze źródeł podmiotów gospodarczych (odniesienie do dyrektyw IED i MCP) oraz niskiej emisji (z indywidualnych pieców),
– bezpieczeństwo energetyczne – ważne z nie tylko z uwagi na pewność dostaw ciepła, ale również z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego. Bezpieczeństwo to oznacza możliwości budowy nowych źródeł kogeneracyjnych (CHP ), co pozwala na uzupełnienie mocy w systemie elektroenergetycznym Polski i redukcje skutków wyłączeń awaryjnych w elektrowniach oraz zwiększenie elastyczności systemu (CHP plus akumulatory ciepła),
– polityka paliwowa – niezbędne jest szerokie podejście do struktury paliwowej zapewniające bezpieczeństwo energetyczne oraz właściwe wykorzystywanie krajowych zasobów paliw, co oznacza również zwiększenie niezależności energetycznej wszystkich państw UE.

Ciepłownictwo systemowe stanowi zatem efektywne narzędzie realizacji wielu celów krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

grafika: Jacek Gonciarz/Studio Graficzne Svart

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU Sticky

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej zgłosiła Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podkreślając m.in. że określone w projekcie krajowe cele mogą być zbyt niskie w stosunku do celów zawartych w polityce energetyczno-klimatycznej całej unii.

Ponadto pozytywnie oceniając uwzględnienie ciepłownictwa systemowego w projekcie ciepłownicy wskazali na niewystarczające wykorzystanie jego potencjału w kontekście współpracy z sektorem elektroenergetycznym i w walce z niską emisją.

Przedstawiony do konsultacji projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu ma zapewnić rzetelne, wszechstronne, racjonalne pod względem kosztów, przejrzyste i przewidywalne zarządzanie unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, które zagwarantuje osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej na rok 2030 oraz w perspektywie długoterminowej, zgodnie z Porozumieniem paryskim z 2015 r. w sprawie zmian klimatu. Jego opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Finalna wersja polskiego dokumentu ma zostać zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Krajowe założenia i cele

Projekt polskiego dokumentu bazuje na zaniżonych celach dla udziału OZE (21 proc., podczas gdy Dyrektywa OZE mówi o celu 32 proc.) oraz efektywności energetycznej (na poziomie 23 proc. przy obowiązującym 32,5 proc.), stąd niebezpieczeństwo, iż w takiej formie projekt może wywołać zastrzeżenia KE.

Według Ministerstwa Energii nadal jedynym instrumentem wspierającym poprawę efektywność energetycznej ma być system „białych certyfikatów”, co biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z jego działaniem, jest zawężeniem narzędzi i środków. Obecny system jest nie tylko kosztotwórczy, ale również niewydolny organizacyjnie i nie przynoszący wymiernych efektów poprawy efektywności w tych obszarach, które są najbardziej oczekiwane. IGCP stoi na stanowisku, które wyrażała już wcześniej w ramach kolejnych nowelizacji przepisów z zakresu efektywności energetycznej, że dla uzyskania racjonalnych kosztowo i realnych fizycznie efektów konieczne jest rozszerzenie wachlarza środków, z wykorzystaniem systemu dobrowolnych zobowiązań czy systemu podatkowego lub innych zachęt finansowych.


NASA/Goddard/Flickr

Według ciepłowników rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych jest istotnym narzędziem obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej, przyczyniając się także do zrównoważonego rozwoju miast i poprawy jakości powietrza oraz wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2017 r. tylko 20 proc. systemów spełniało kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego. Jest to poziom dalece niesatysfakcjonujący i odbiegający od potencjału Polski w tym zakresie. Dlatego dla mobilizacji działań i narzędzi oraz środków w tym zakresie, zasadne jest określenie w KPEiK mierzalnego i ambitnego celu jakim jest „Wszystkie systemy ciepłownicze do 2030 r. powinny osiągnąć status efektywnych systemów zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne.” Zwiększenie liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych przede wszystkim powinno nastąpić poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i OZE. Projekt dokumentu nie uwzględnia natomiast potencjału rozwoju kogeneracji także w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji krajowych źródeł energii elektrycznej. Tymczasem przy wykorzystaniu technologii kogeneracyjnej realnym jest wygenerowanie 3-4 tys. MWe w perspektywie do 2030 roku. Oznacza to realne wsparcie dla sektora elektroenergetycznego w kraju ( nowe źródła w sposób stabilny produkujące energię elektryczną ) ale również racjonalną dywersyfikację nośników energetycznych ( systematyczny wzrost udziału gazu oraz różnego rodzaju OZE ). Już dzisiaj energia elektryczna produkowana w kogeneracji stanowi ok.14 proc. w całym systemie. Koniecznym jest zapewnienie warunków dla co najmniej podwojenia tego udziału.

Polityki i działania

Według ciepłowników ważnym narzędziem poprawy jakości powietrza i walki z niską emisją będzie rozwój i modernizacja ciepłownictwa, w tym w szczególności poprzez budowę efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Na terenach, na których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia ciepła z systemu ciepłowniczego, odbiorcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z ciepła systemowego, o ile nie zastosują bardziej ekologicznego rozwiązania. W 2015 r. do sieci ciepłowniczej na obszarach miejskich przyłączonych było 61 proc. gospodarstw domowych – celem jest sukcesywne zwiększanie tego wskaźnika. Aktualnie istnieje obowiązek podłączenia do efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, ale tylko dla obiektów, których przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania wynosi co najmniej 50 kW. Obowiązek ten powinien zostać rozszerzony na wszystkie scentralizowane systemy ciepłownicze, w odniesieniu do wszystkich obiektów budowlanych. Zwiększenie liczby przyłączonych odbiorców i odchodzenie od indywidualnego ogrzewania tam gdzie zlokalizowana jest sieć, przyczyni się do walki z niską emisją, a jednocześnie zwiększy się komfort życia mieszkańców dotychczas wykorzystujących piece na paliwa stałe. Równocześnie powinno być zapewnione funkcjonowanie mechanizmu egzekwowania obowiązku przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej w trakcie procesu budowlanego, co umożliwi powszechną realizację tego obowiązku. W celu pełnego wykorzystania ciepła systemowego, w tym kogeneracji, w rządowej Strategii rozwoju i transformacji ciepłownictwa powinny być szczegółowo określone działania legislacyjne i pozalegislacyjne, narzędzia i środki dla realizacji tego celu. Jako element niezbędny do zrealizowania celów w tym zakresie jest stworzenie (a nie jedynie rozważenie) także mechanizmów wsparcia dla przebudowy infrastruktury wewnętrznej w budynkach. W zakresie efektywnej ochrony powietrza ciepłownicy wskazują na konieczność wprowadzenia zasady łączenia w jednorodne obszary zurbanizowane indywidualnych projektów likwidacji palenisk węglowych z wykorzystaniem ciepła systemowego.

Eksperci podkreślają też, iż KPEiK wąsko patrzy na wachlarz możliwych do wykorzystania technologii OZE, nie wspominając o potencjale energetycznym energii słonecznej, odpadowej i termicznej utylizacji odpadów komunalnych.

Ocena skutków planowanych polityk i środków

Założenia realizacji zaproponowanego w KPEiK scenariusza nie w pełni pokrywają się z celami UE w perspektywie 2030. Co więcej w przypadku ciepłownictwa niesłusznie zakłada się, że wzrost celu krajowego zostanie oparty tylko na ciepłownictwie systemowym, co jest niezgodne z obszarem energetycznym, jakim jest ciepłownictwo, a skutkowałoby niekorzystnie ekonomicznie dla odbiorców ciepła systemowego. Cele UE w ciepłownictwie powinni realizować wszyscy uczestnicy „rynku ciepła”, a nie tylko zawodowi dostawcy ciepła.

Ocena skutków planowanych polityk i środków Założenia realizacji zaproponowanego w KPEiK scenariusza nie w pełni pokrywają się z celami UE w perspektywie 2030. Co więcej w przypadku ciepłownictwa niesłusznie zakłada się, że wzrost celu krajowego zostanie oparty tylko na ciepłownictwie systemowym, co jest niezgodne z obszarem energetycznym, jakim jest ciepłownictwo, a skutkowałoby niekorzystnie ekonomicznie dla odbiorców ciepła systemowego. Cele UE w ciepłownictwie powinni realizować wszyscy uczestnicy „rynku ciepła”, a nie tylko zawodowi dostawcy ciepła.

Autor: Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Opr. Agnieszka Kołogrecka
Fot. Chuckyeager/Flickr
Fot. Pixabay

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” Sticky

Wybrane przedsiębiorstwa ciepłownicze otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację oraz zaproszenie do pilotażowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. To instrument wsparcia, który wynika z potrzeby dostosowywania się do zaostrzających norm emisyjnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko polskiego sektora ciepłowniczego na szczeblu powiatowym.

Program kierowany jest do średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych (do 50 MW), w których większościowym udziałowcem są jednostki komunalne. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zrealizowanie inwestycji, która pozwoli na wcześniejsze dostosowanie się do wymogów UE.

W najbliższych latach polskie ciepłownictwo systemowe musi zrealizować szereg, niezwykle kapitałochłonnych, inwestycji w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania instalacji, aby dostosować się do restrykcyjnych wymogów unijnych. Konkretnie chodzi tu o sprostanie przepisom tzw. Dyrektywy IED (dotyczącej emisji przemysłowych), aktualnych konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (tzw. Konkluzje BAT) oraz normom emisyjnym wynikającym z Dyrektywy o średnich źródłach spalania (tzw. Dyrektywa MCP). Według szacunków nakłady niezbędne na dostosowanie bloku energetycznego do nowych standardów wynoszą ok. 30-40 mln zł dla źródeł poniżej 50 MW, ok. 100 – 150 mln zł (dla 500 MW) oraz 300-600 mln zł dla (1000 MW).

Ciepło systemowe okrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło (15 mln odbiorców i 21 tys. km długość sieci ciepłowniczych). Likwidacja nieefektywnych i najbardziej trujących indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie odbiorców do sieci ciepła systemowego jest jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych ekonomicznie mechanizmów działania na rzecz czystego powietrza i ograniczania niskiej emisji. Oprócz korzyści środowiskowych i ekonomicznych rozwój ciepła systemowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie przeciwdziałał zjawisku ubóstwa energetycznego.

Jednym z podstawowych czynników ograniczających możliwość rozwoju systemów ciepłowniczych jest to, że przepisy pozwalają na udzielenie pomocy publicznej jedynie na modernizację systemów spełniających definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego” (czyli takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej: w 50 proc. energię z OZE lub w 50 proc. ciepło odpadowe lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc wykorzystujące połączenie ww. energii i ciepła). W Polsce prawie 90 proc. systemów ciepłowniczych nie spełnia tego warunku. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw w mniejszych miastach do 100 tys. mieszkańców.

Problem „nieefektywności” oraz braku możliwości ubiegania się o pomoc publiczną dotyczy głównie ciepłownictwa „powiatowego”.

W dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 100 proc. ciepła jest produkowane w oparciu o efektywne systemy. Zatem problem „nieefektywności” oraz braku możliwości ubiegania się o pomoc publiczną dotyczy głównie ciepłownictwa „powiatowego”. Przekształcenie nieefektywnego systemu w efektywny oraz sprostanie unijnym standardom emisyjnym wymaga kapitałochłonnych inwestycji, których realizacja z uwagi na słabą kondycję finansową mniejszych przedsiębiorstw (zwłaszcza tych komunalnych), bez dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania jest niemalże niemożliwa. pilotażowy program wsparcia „Ciepłownictwo Powiatowe” skierowany został tylko do 130 przedsiębiorstw o całkowitej mocy cieplnej do 50 MW, w których większościowym właścicielem są jednostki samorządu lub miasta i w których udział prywatnego kapitału nie przekracza 30 proc.

Program wdrażany będzie do 2025 roku. Jego budżet oszacowano na 500 mln zł, z czego 300 mln zł będzie niskooprocentowanym wsparciem zwrotnym, a 150 mln bezzwrotnym finansowaniem (pożyczki umarzane do wysokości 5 mln zł oraz dotacje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych lub do 50 proc. kosztów przy inwestycjach w technologię ORC pozwalającą na wykorzystanie ciepła o niskich parametrach np. odpadowego lub energii geotermalnej).

„Ciepłownictwo Powiatowe-pilotaż” oferuje wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Autor: Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Opr. Agnieszka Kołogrecka
fot. Sebastian Marek/Flickr

PROJEKT OGRZEWANIA GEOTERMALNEGO W NIEMIECKIM GRAFELFING

Po zakończeniu odwiertów rozpoznawczych trwają przygotowania do wiercenia i budowy geotermalnego projektu grzewczego Gräfelfing w Bawarii w Niemczech.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do planowanego projektu ogrzewania geotermalnego w Gräfelfing w Bawarii. Po zakończeniu wiercenia otworu badawczego, przygotowywany jest teren pod wiercenie, które planowane jest na 3 kwartał 2024 roku.

Podczas pierwszego wiercenia rozpoznawczego pobrano próbki gleby w celu dokładnego określenia głębokości występowania wód gruntowych oraz innych właściwości geofizycznych terenu. Informacje te są niezbędne do ochrony zasobów wód podziemnych znajdujących się blisko powierzchni podczas właściwych prac wiertniczych. Wiercenie rozpoznawcze zostało wykonane w listopadzie 2022 przez firmę Baugrund Süd GmbH.

Miejsce wiercenia dla projektu geotermalnego znajduje się na terenie wybiegu klubu jeździeckiego pomiędzy ulicą Würmtalstraße a Neurieder Weg. Rozpoczęcie przygotowania miejsca wiercenia planowane jest na koniec 2023 lub początek 2024 roku. Wiercenie ma nastąpić do 3 kwartału 2024 roku. Jednocześnie z układaniem sieci ciepłowniczej i budową centrum ciepłowniczego.

W tym roku planowany jest również remont jezdni na wschodniej Bahnhofstraße oraz na Straße Am Kirchenholzl, gdzie będą układane rury ciepłownicze. Właściciele nieruchomości na tych terenach są zachęcani do wyrażenia chęci przyłączenia się do geotermalnej sieci ciepłowniczej. Wszyscy pozostali właściciele mogą zostać wpisani na listę rezerwową. Władze lokalne twierdzą, że te oświadczenia woli są kluczowe dla określenia opłacalności projektu.

Źródło: Süddeutsche Zeitung

VEOLIA ZAKOŃCZYŁA PIERWSZY ETAP DEKARBONIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KRAŚNIKU

Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała Veolia Wschód, spółka zależna od Veolii term. W Kraśniku uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła, co oznacza, że węgiel został zastąpiony biomasą.

Veolia Wschód zakończyła prace wchodzące w zakres pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. W elektrociepłowni uruchomiono cztery kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt. W konsekwencji zużycie węgla wykorzystywanego w ciepłowni zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Wymiernym efektem projektu dla mieszkańców będzie istotna redukcja emisji do atmosfery CO2 oraz innych związków, tj. tlenków azotu oraz tlenków siarki. Kolejnym, drugim etapem projektu jest zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną. 

Strategia Veolii zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze.

W Polsce Veolia zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni do 2030 roku. Dotyczy to ciepłowni w ponad 60 miastach, gdzie Veolia term prowadzi swoją działalność. Kolejnym etapem jest osiągnięcie przez ciepłownie Grupy neutralności klimatycznej, czyli osiągnięcie zerowego bilansu netto emisji CO2, co ma nastąpić w 2050 r.

Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – mówi Magdalena Bezulska, Prezes Veolia term. 

Kluczem do sukcesu są przy tym działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – dodaje.

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych obejmuje dostosowanie istniejących ciepłowni do nowych norm emisyjnych poprzez modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt (jedną parową o mocy 2,62 MWt i trzy wodne o łącznej mocy 8,1 MWt), a także zmodernizowano kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Priorytetem dla samorządu lokalnego w Kraśniku jest zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Zakończenie przez Veolię pierwszego etapu inwestycji w naszej ciepłowni znacząco poprawi również stan środowiska i wpłynie na komfort życia kraśniczan. Pewność dostaw energii jest szczególnie istotna obecnie w niespokojnych czasach – mówi Wojciech Wilk, Burmistrz Kraśnika.

Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji ulegnie zmniejszeniu roczna emisja CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, NOx i SO2 łącznie o blisko 16 ton w roku.

Realizacja projektu to kolejny krok w stronę dekarbonizacji. Wiąże się z poprawą jakości powietrza i redukcją emisji CO2. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w nowych kotłach gazowych oraz kotle na biomasę wpłynie na efektywność funkcjonowania naszej elektrociepłowni. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia pracują w układzie automatycznym, dopasowującym się do zapotrzebowania odbiorców ciepła – podsumowuje Janusz Lewicki, Prezes Veolia Wschód, spółki z grupy Veolia term zarządzającej ciepłownią w Kraśniku.

Źródło: CIRE

PGE EC WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH W SZCZECINIE

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie po raz drugi wsparła podmioty wrażliwe społecznie, w ramach realizowanego od lat programu „Dzielimy się ciepłem”. Celem programu jest wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku dwie organizacje ze Szczecina otrzymały pomoc w wysokości 60 tys. zł.

Beneficjentami wsparcia w 2022 r. są Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie, którzy łącznie otrzymali 60 tysięcy złotych. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzkiego PKPS od wielu lat pomaga potrzebującym mieszkańcom Szczecina, prowadząc m.in. schronisko dla bezdomnych mężczyzn, któremu z braku środków groziło w tym roku zamknięcie. Na działalność schroniska podmiot nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Natomiast Szpital Powiatowy w Gryfinie świadczy całodobową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu gryfińskiego. W 2021 r. PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie również przekazał wsparcie tym instytucjom w kwocie 30 tys. zł.

– Mając na uwadze ideę społecznej odpowiedzialności wspomogliśmy wrażliwe społecznie instytucje, których działalność jest istotna dla miasta i regionu. Szczególnie poruszyły nas problemy z utrzymaniem działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS. Nie mogliśmy pozostać obojętni na sytuację, w której się ono znalazło. Bierzemy czynny udział w życiu lokalnej społeczności, angażując w problemy mieszkańców oraz pomagając w ich rozwiązaniu i wspierając najbardziej potrzebujących – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

– W imieniu swoim i Szpitala Powiatowego w Gryfinie serdecznie dziękuję spółce PGE Energia Ciepła S.A. za tak dużą pomoc dla naszego Szpitala. Przekazana kwota pozwoli nam jeszcze lepiej organizować opiekę zdrowotną dla naszych Pacjentów i komfort pracy naszego Personelu – powiedział Łukasz Dombek, Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.

– W imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie składam serdeczne  spółce PGE Energia Ciepła za okazaną pomoc i przekazaną darowiznę. Przekazana pomoc dla naszych podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych WILGA w Szczecinie pozwoliła nam na opłacenie należności za ogrzewanie, co w obecnych czasach wzrostu cen mediów było dla nas ogromnym wsparciem. Warto pomagać najbiedniejszym – Wojciech Kamiński, Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Program “Dzielimy się ciepłem”, realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie. W 2022 r. PGE Energia Ciepła wsparła ponad 30 organizacji na łączną kwotę niemalże pół mln zł. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

VEOLIA I INNARGI BĘDĄ POSZUKIWAĆ ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH W POZNANIU

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały list intencyjny w zakresie zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW. Celem współpracy firm jest dekarbonizacja ciepłownictwa, zgodnie z polityką Veolii, której ambicją jest osiągnięcie pozycji lidera w procesie transformacji ekologicznej. Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej. Jest to kolejne działanie na rzecz znalezienia alternatywy dla węgla, poprawy efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz stabilizowania cen ciepła sieciowego dla odbiorców.

 List intencyjny między Veolią oraz Innargi podpisano dziś w Urzędzie Miasta Poznania.

– Dzisiejsze porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Naszą ambicją jest bycie modelową firmą w zachodzącym obecnie procesie transformacji energetycznej. W tym celu chcemy, aby nasz miks energetyczny był zdywersyfikowany i opierał się na zrównoważonych źródłach – podsumowuje Frédéric Faroche.

– Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim. Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33% sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski – podkreśla Samir Abboud, prezes zarządu Innargi.

Od lat konsekwentnie inwestujemy w Poznaniu w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną sięgając po dostępne źródła zielonej energii. Koncepcja wykorzystania czystego ciepła i dystrybuowania go naszą siecią ciepłowniczą wpisuje się nie tylko w dekarbonizację ciepłownictwa, ale przede wszystkim w wizję ekologicznej przyszłości miasta – dodaje  Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu.

Model biznesowy chroni konsumentów przed ryzykami od warunków podłoża

Mimo wielu zalet ciepłownictwa geotermalnego, jego wykorzystanie w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża. Firma Innargi – która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną – opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

Miasto widzi potencjał czystej energii z geotermii

Miasto Poznań wykazało się dużym zaangażowaniem przez cały etap przygotowania dzisiejszego porozumienia.

– Dekarbonizacja ciepłownictwa oraz poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu są niezwykle ważne dla miasta. Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Poznaniu wymaga ścisłej współpracy z naszymi urbanistami i specjalistami od ochrony środowiska. Liczymy na dobrą  współpracę i realizację projektu


z korzyścią dla mieszkańców 
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

– Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania wspólnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości władz miasta na inicjatywy mogące służyć lokalnej społeczności, udało nam się do tej pory wdrożyć szereg inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Niedawno na przykład uruchomiliśmy m.in. akumulator ciepła, który magazynuje ciepło w momencie, kiedy nie ma na nie popytu i oddaje do sieci, wówczas, kiedy potrzebują go nasi klienci. W ten sposób nie tracimy cennej energii – dodaje Jan Pic, prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA PROJEKTU CIEPŁOWNICZEGO W KOŚCIERZYNIE

Dwa projekty modernizacji infrastruktury ciepłowniczej z wykorzystaniem kogeneracji gazowej w Kościerzynie otrzymają ponad 19 mln zł dotacji z NFOŚiGW. Do końca 2025 r. zrealizuje je Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO – spółka, w której 100% udziałów posiada Gmina Kościerzyna.

Inwestycje w Kościerzynie obejmą budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny w dwóch lokalizacjach – na terenie kościerzyńskiej oczyszczalni ścieków oraz na terenie istniejącej kotłowni węglowej K-1. W nowych instalacjach wykorzystywany będzie gaz ziemny z sieci PGNiG.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie udziału ciepła z kogeneracji produkowanego na potrzeby systemu ciepłowniczego w wysokości około 62 % dotychczasowej produkcji ciepła do niego dostarczanego. Przybliży to Kościerzynę do spełnienia warunków niezbędnych dla uzyskania efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisano w styczniu br. w Kościerzynie. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński.

PGE EC W ZGIERZU POMAGA, EDUKUJE I CHRONI

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, angażuje się w lokalne działania, wspierające mieszkańców miast, w których ma swoje elektrociepłownie. W Zgierzu w 2022 r. wsparcie otrzymały instytucje działające na rzecz młodzieży.

W 2022 r. elektrociepłownia w Zgierzu kontynuowała współpracę z Gminą Miasto Zgierz. Dzięki wsparciu elektrociepłowni, mieszkańcy Zgierza i okolic mogli wziąć udział m.in. w wydarzeniu „Zakończenie Lata 2022”.

– PGE Energia Ciepła wspiera działalność na rzecz Zgierza i jego mieszkańców, pomagając tym samym w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta jako nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców. Dzięki naszemu wsparciu, Zgierz może się dalej rozwijać, co niezmiernie nas cieszy – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

W 2022 roku zgierska elektrociepłownia wspomogła, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Zgierska elektrociepłownia kojarzy się przede wszystkim jako wytwórca ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jednak swoją misję spółka postrzega szerzej, dlatego angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym. Poprzez program “Dzielimy się ciepłem” pomaga odbiorcom wrażliwym społecznie  w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Ponadto spółka w 2022 r. ponownie wsparła Miejski Klub Piłkarski „Boruta”. Dzięki pomocy od PGE Energia Ciepła, dzieci i młodzież z klubu sportowego, mogły kontynuować treningi, wyjeżdżać na zawody. Wsparcie finansowe gwarantuje możliwość dalszego rozwoju oraz pomaga w osiąganiu sportowych sukcesów.

– Grupa PGE wspiera zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. MKP „Boruta” Zgierz posiada duży potencjał, a dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła będzie mógł się rozwijać i osiągać sukcesy sportowe. Takie działania wpisują się w strategię sponsoringową PGE Energia Ciepła – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

PGE Energia Ciepła od wielu lat wspiera drużyny sportowe. Szczególnie ważny jest rozwój kultury fizycznej najmłodszych realizowany poprzez sponsoring klubów sportowych w całej Polsce, w których działają sekcje dziecięce i młodzieżowe, stanowiące zaplecze sportowe dla drużyn seniorskich. Spółka aktywnie wspiera inicjatywy lokalne popularyzujące sport w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność.

Źródło: PGE EC

PO PONAD 100 LATACH CIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE ZMNIEJSZY MOC

Ciepłownia w Chwałowicach należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A. będzie wytwarzać ciepło dla Rybnika tylko do 30 kwietnia.

Potem będzie źródłem ciepła dla kopalni ROW Ruch Chwałowice i rybnickiej dzielnicy- Chwałowice. Od 1 maja podstawowym źródłem ciepła dla miasta Rybnika będą kotłownie gazowe wybudowane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., a C Chwałowice pozostanie źródłem rezerwowym.

Historia Ciepłowni Chwałowice sięga 1907 roku, kiedy dostarczała energię elektryczną dla pierwszych maszyn i oświetlenia Donnersmarck Grube – późniejszej kopalni Chwałowice. Kilkanaście lat później pracowały tam już także kotły parowe. Dla Rybnika źródłem ciepła wytwarzanego w kotłach parowych i wodnych stała się w latach 80. W szczytowym momencie ówczesna Elektrociepłownia Chwałowice eksploatowała kotły parowe i wodne o łącznej mocy 194 MWt i turbozespół 15 MW. W 2016 r. odstawiono z eksploatacji turbozespół upustowo-kondensacyjny ABB Energie Belgia o mocy 15 MW, czym zakończono produkcję energii elektrycznej oraz dokonano zmiany nazwy na Ciepłownia Chwałowice. W skład Polskiej Grupy Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie weszła w 2016 roku.

Pod koniec zeszłego, 2022 roku, kotły parowe zostały całkowicie wyłączone i tym samym kotłownia parowa po ponad 100 latach pracy przestała funkcjonować, a w użytku pozostała jedynie kotłownia wodna.

Do 30 kwietnia tego roku C Chwałowice będzie nadal stanowić podstawowe źródło ciepła dla miasta Rybnika i kopalni Chwałowice. Po tym terminie ma być tylko źródłem ciepła dla kopalni Chwałowice i rybnickiej dzielnicy – Chwałowice. Z obecnie zainstalowanych 98 MWt, pozostanie do użytku 60 MWt. Pozostała część zostanie wyłączona z eksploatacji.

Ciepłownia Chwałowice pozostanie jedynie źródłem rezerwowym z możliwością dostaw dla miasta Rybnika maksymalnie 15 MWt.

Źródło: CIRE

W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE ZŁOŻONO PONAD 543 TYS. WNIOSKÓW

Do 20 stycznia w programie Czyste Powietrze złożono ponad 543 tys. wniosków, podpisano prawie pół miliona umów – poinformowała w minionym tygodniu w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak podkreśliła, dane pokazują, że program działa.

Łukaszewska-Trzeciakowska odpowiadała w Sejmie na pytania posłów Lewicy o efekty programu „Czyste Powietrze”.

Przypomniała, że 3 stycznia br. wprowadzono w nim zmiany. „Program został wynegocjowany z organizacjami pozarządowymi, samorządami i stroną społeczną. Efekty są wprowadzone, widzimy ich sukces” – zaznaczyła. Podała, że do 20 stycznia br. w programie złożono ponad 543 tys. wniosków i podpisano prawie pół miliona umów. „To pokazuje, że program działa” – podkreśliła Łukaszewska-Trzeciakowska.

W programie można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła. Od 3 stycznia m.in. podwyższono progi dochodowe osób, które mogą skorzystać ze wsparcia oraz kwoty dotacji.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BIŁGORAJ SZUKA ALTERNATYWNEGO DOSTAWCY CIEPŁA

Jak informuje burmistrz Janusz Rosłan, problem dotyczy zastąpienia dostawcy tej ilości ciepła, którą miasto kupujemy obecnie od BRW – informuje portal bilgoraj.com.

Ponieważ BRW rozważa likwidację swojej kotłowni, więc miasto musi być przygotowane do zagwarantowania mieszkańcom ciepłej wody w lecie i ciepła systemowego w okresie zimowym – dodaje burmistrz Rosłan.

Chodzi o znalezienie alternatywy dotyczącej dostawcy ciepła do domów w Biłgoraju.

Jak informują władze miasta, Veolia Wschód Sp z o.o. rozważa wybudowanie ciepłowni w Biłgoraju, stąd rozmowy dotyczące ewentualnej współpracy.

-Nie bierzemy pod uwagę likwidacji BPEC i nie jesteśmy w stanie powiedzieć czegokolwiek o cenach ciepła, bo wszyscy wiemy co dzieje się na rynku paliw – dodaje burmistrz Janusz Rosłan.

Kotłownie BPCE w Biłgoraju

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada 5 źródeł ciepła w systemie ciepłowniczym (kotłownie), wyposażone w odpowiednie urządzenia służące do zmiany energii zawartej w paliwie na ciepło w postaci gorącej wody. Są to K-1 – ciepłownia miejska, adres ul. Krzeszowska 59a, K-2 – kotłownia gazowa, adres ul. Nadstawna 12, K-3 – kotłownia gazowa, adres Plac Wolności 9, K-4 – kotłownia gazowa, adres ul. Włosiankarska 15, K-5 – kotłownia gazowa, adres ul. Lubelska 3.

Ciepłownia BPEC wyposażona jest w kotły wodne wysokoparametrowe zasilane miałem węglowym, z rusztami mechanicznymi:
– kocioł WR-10 o mocy 11,63 MW,
– kocioł WLM-5 o mocy 4,7 MW,
– kocioł WLM-5 o mocy 2,2 MW.

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma konkretne potrzeby

Co istotne, moc zainstalowana w kotłowni BPEC wynosi – 18,53 MW, a moc zakupiona od BRW wynosi – 2,5 MW. Łączna moc zamówiona przez odbiorców na potrzeby c.o. + went. i c.w. – 20,149 MW w tym na potrzeby c.w. – 1,734 MW.

Planowany roczny zakup ciepła z BRW – 35 000 GJ w tym na potrzeby c.w. w okresie letnim – 20 000 GJ. Całość potrzeb w lecie pokrywa zakup ciepła z BRW.

Potencjalne korzyści dla Miasta

Miasto zyskało by możliwość produkcja ciepła z lokalnych zasobów OZE, poprawę efektywności energetycznej – wykorzystanie ciepła odpadowego i poprawę jakości powietrza i redukcja emisji CO2 oraz zrobiło by krok do dekarbonizacji sytemu ciepłowniczego.

Spółka przygotowawczą dla miasta także dwa inne warianty, które mają być przedyskutowane z władzami Biłgoraja i BPEC-u.

Przedstawiciele Spółki zaznaczają, iż dopiero po zebraniu dokładnych danych można dokonać optymalizacji proponowanych rozwiązań i przedstawić realne koszty inwestycji.

Międzynarodowa firma

Veolia (wcześniej Veolia Environnement, Vivendi Environnement) to międzynarodowa grupa działająca w sektorach wodno – ściekowym, energetycznym, gospodarki odpadami, a dawniej także transportu. W 2014 roku jej obrót wyniósł 23,8 mld € i zatrudniała 179 tys. osób na 5 kontynentach. Holding jest notowany na giełdzie w Paryżu. W Polsce firma obecna jest od ponad 25 lat.

Źródło: bilgoraj.com.pl

SYNTHOS PRZEDSTAWIA EKOLOGICZNĄ ALTERNATYWĘ W TERMOIZOLACJI

InVento FRE, produkt oferowany przez Synthos, jest ekologiczną propozycją dla branży budowlanej. Powstaje z materiałów pochodzących w co najmniej 30 proc. z recyklingu i nadaje się do późniejszego odzysku. Jego produkcja jest bezodpadowa. Pojawienie się InVento FRE w ofercie firmy chemicznej wpisuje się w realizację jej strategii zrównoważonego rozwoju Evergreen, która zakłada m.in. wykorzystanie w większym stopniu surowców BIO oraz pochodzących z recyklingu.

Skuteczność termoizolacyjna InVento FRE jest większa o 25 proc. w porównaniu z tradycyjnymi płytami styropianowymi.

– Nasz innowacyjny i ekologiczny produkt stworzyliśmy z myślą o  branży budowlanej. Podczas jego wytwarzania wykorzystujemy surowce pochodzące z odzysku, a produkcja jest w pełni bezodpadowa. Nie bez znaczenia jest fakt, że wyroby wykonane w technologii InVento nadają się do pełnego recyklingu – informuje Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A. – To doskonały produkt dla termoizolacji. Jego współczynnik przewodzenia ciepła nie przekracza 0,030 (W/m x K).

Jak podaje Sylwester Jachna, Dyrektor Zarządzający Środowiskiem, Jakością i Bezpieczeństwem Pracy w Synthos, w 2030 roku produkcja InVento będzie oparta w 30 proc. o recyklat konsumencki, czyli odpady zebrane na rynku: – Aby zrealizować to założenie, koncentrujemy się na stworzeniu mechanizmów pozyskania surowca. Odpady muszą też być odpowiednio czyste, właściwie posortowane i przygotowane.

Synthos zakontraktował recyklaty i odpady m.in. u kilku europejskich dostawców. Materiały odpadowe pochodzące od producentów sprzętu RTV, AGD, opakowań na żywność, ale również firm budowlanych w całości są wykorzystywane w produkcji InVento.

Źródło: synthosgruop.com