Home Blog Full Width

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1 Sticky

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Polska należy do grupy krajów UE w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania potrzeb na ciepło.

Jacek Szymczak,
prezes IGCP

fot. IGCP

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z ostatniego Spisu Narodowego z roku 2011, około 42 proc. gospodarstw domowych korzysta z ciepła systemowego. Jako że ta forma zaopatrzenia w ciepło jest domeną miast, w tej grupie odbiorców końcowych jego udział wynosi prawie 60 proc. Jest wiele aglomeracji, gdzie udział ten sięga nawet 80 proc. Na znaczącą pozycję ciepła systemowego w zaopatrzeniu w ciepło wpływa między innymi fakt, że jest to jedno z najważniejszych narzędzi dla kreowania gospodarki niskoemisyjnej, między innymi dzięki pozytywnemu skonsumowaniu „efektów skali”. Dotyczy to obszarów: technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego – w zakresie ograniczania i likwidacji zarówno wysokiej jak i niskiej emisji. W obszarze oddziaływania ciepłownictwa systemowego oprócz obiektów mieszkalnych jest znacząca liczba obiektów użyteczności publicznej, oświatowych, służby zdrowia, kultury oraz usługowych, których liczba i ogrzewana powierzchnia rośnie z roku na rok.

Biorąc pod uwagę potencjał sektora, jak również fakt, że jest to sektor interdyscyplinarny, można wskazać przynajmniej sześć ważnych obszarów społeczno-gospodarczych, w których ciepłownictwo systemowe odgrywa istotna rolę:
– klienci/odbiorcy końcowi – konieczny wzrost świadomości pozwalający na przeprowadzanie reform, poprzez prowadzenie długoterminowych programów edukacyjnych kształtujących racjonalne zachowania,
– budynki – dążenie do redukcji zużycia energii przez budynki, dekarbonizacja budynków nie jest celem samym w sobie,
– efektywność energetyczna – odnosi się do obszarów produkcji i dystrybucji ciepła w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
– ochrona środowiska – analizowana z dwóch punktów widzenia:
emisji ze źródeł podmiotów gospodarczych (odniesienie do dyrektyw IED i MCP) oraz niskiej emisji (z indywidualnych pieców),
– bezpieczeństwo energetyczne – ważne z nie tylko z uwagi na pewność dostaw ciepła, ale również z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego. Bezpieczeństwo to oznacza możliwości budowy nowych źródeł kogeneracyjnych (CHP ), co pozwala na uzupełnienie mocy w systemie elektroenergetycznym Polski i redukcje skutków wyłączeń awaryjnych w elektrowniach oraz zwiększenie elastyczności systemu (CHP plus akumulatory ciepła),
– polityka paliwowa – niezbędne jest szerokie podejście do struktury paliwowej zapewniające bezpieczeństwo energetyczne oraz właściwe wykorzystywanie krajowych zasobów paliw, co oznacza również zwiększenie niezależności energetycznej wszystkich państw UE.

Ciepłownictwo systemowe stanowi zatem efektywne narzędzie realizacji wielu celów krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

grafika: Jacek Gonciarz/Studio Graficzne Svart

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU Sticky

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej zgłosiła Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podkreślając m.in. że określone w projekcie krajowe cele mogą być zbyt niskie w stosunku do celów zawartych w polityce energetyczno-klimatycznej całej unii.

Ponadto pozytywnie oceniając uwzględnienie ciepłownictwa systemowego w projekcie ciepłownicy wskazali na niewystarczające wykorzystanie jego potencjału w kontekście współpracy z sektorem elektroenergetycznym i w walce z niską emisją.

Przedstawiony do konsultacji projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu ma zapewnić rzetelne, wszechstronne, racjonalne pod względem kosztów, przejrzyste i przewidywalne zarządzanie unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, które zagwarantuje osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej na rok 2030 oraz w perspektywie długoterminowej, zgodnie z Porozumieniem paryskim z 2015 r. w sprawie zmian klimatu. Jego opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Finalna wersja polskiego dokumentu ma zostać zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Krajowe założenia i cele

Projekt polskiego dokumentu bazuje na zaniżonych celach dla udziału OZE (21 proc., podczas gdy Dyrektywa OZE mówi o celu 32 proc.) oraz efektywności energetycznej (na poziomie 23 proc. przy obowiązującym 32,5 proc.), stąd niebezpieczeństwo, iż w takiej formie projekt może wywołać zastrzeżenia KE.

Według Ministerstwa Energii nadal jedynym instrumentem wspierającym poprawę efektywność energetycznej ma być system „białych certyfikatów”, co biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z jego działaniem, jest zawężeniem narzędzi i środków. Obecny system jest nie tylko kosztotwórczy, ale również niewydolny organizacyjnie i nie przynoszący wymiernych efektów poprawy efektywności w tych obszarach, które są najbardziej oczekiwane. IGCP stoi na stanowisku, które wyrażała już wcześniej w ramach kolejnych nowelizacji przepisów z zakresu efektywności energetycznej, że dla uzyskania racjonalnych kosztowo i realnych fizycznie efektów konieczne jest rozszerzenie wachlarza środków, z wykorzystaniem systemu dobrowolnych zobowiązań czy systemu podatkowego lub innych zachęt finansowych.


NASA/Goddard/Flickr

Według ciepłowników rozwój ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych jest istotnym narzędziem obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej, przyczyniając się także do zrównoważonego rozwoju miast i poprawy jakości powietrza oraz wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2017 r. tylko 20 proc. systemów spełniało kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego. Jest to poziom dalece niesatysfakcjonujący i odbiegający od potencjału Polski w tym zakresie. Dlatego dla mobilizacji działań i narzędzi oraz środków w tym zakresie, zasadne jest określenie w KPEiK mierzalnego i ambitnego celu jakim jest „Wszystkie systemy ciepłownicze do 2030 r. powinny osiągnąć status efektywnych systemów zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne.” Zwiększenie liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych przede wszystkim powinno nastąpić poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i OZE. Projekt dokumentu nie uwzględnia natomiast potencjału rozwoju kogeneracji także w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji krajowych źródeł energii elektrycznej. Tymczasem przy wykorzystaniu technologii kogeneracyjnej realnym jest wygenerowanie 3-4 tys. MWe w perspektywie do 2030 roku. Oznacza to realne wsparcie dla sektora elektroenergetycznego w kraju ( nowe źródła w sposób stabilny produkujące energię elektryczną ) ale również racjonalną dywersyfikację nośników energetycznych ( systematyczny wzrost udziału gazu oraz różnego rodzaju OZE ). Już dzisiaj energia elektryczna produkowana w kogeneracji stanowi ok.14 proc. w całym systemie. Koniecznym jest zapewnienie warunków dla co najmniej podwojenia tego udziału.

Polityki i działania

Według ciepłowników ważnym narzędziem poprawy jakości powietrza i walki z niską emisją będzie rozwój i modernizacja ciepłownictwa, w tym w szczególności poprzez budowę efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Na terenach, na których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia ciepła z systemu ciepłowniczego, odbiorcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z ciepła systemowego, o ile nie zastosują bardziej ekologicznego rozwiązania. W 2015 r. do sieci ciepłowniczej na obszarach miejskich przyłączonych było 61 proc. gospodarstw domowych – celem jest sukcesywne zwiększanie tego wskaźnika. Aktualnie istnieje obowiązek podłączenia do efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, ale tylko dla obiektów, których przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania wynosi co najmniej 50 kW. Obowiązek ten powinien zostać rozszerzony na wszystkie scentralizowane systemy ciepłownicze, w odniesieniu do wszystkich obiektów budowlanych. Zwiększenie liczby przyłączonych odbiorców i odchodzenie od indywidualnego ogrzewania tam gdzie zlokalizowana jest sieć, przyczyni się do walki z niską emisją, a jednocześnie zwiększy się komfort życia mieszkańców dotychczas wykorzystujących piece na paliwa stałe. Równocześnie powinno być zapewnione funkcjonowanie mechanizmu egzekwowania obowiązku przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej w trakcie procesu budowlanego, co umożliwi powszechną realizację tego obowiązku. W celu pełnego wykorzystania ciepła systemowego, w tym kogeneracji, w rządowej Strategii rozwoju i transformacji ciepłownictwa powinny być szczegółowo określone działania legislacyjne i pozalegislacyjne, narzędzia i środki dla realizacji tego celu. Jako element niezbędny do zrealizowania celów w tym zakresie jest stworzenie (a nie jedynie rozważenie) także mechanizmów wsparcia dla przebudowy infrastruktury wewnętrznej w budynkach. W zakresie efektywnej ochrony powietrza ciepłownicy wskazują na konieczność wprowadzenia zasady łączenia w jednorodne obszary zurbanizowane indywidualnych projektów likwidacji palenisk węglowych z wykorzystaniem ciepła systemowego.

Eksperci podkreślają też, iż KPEiK wąsko patrzy na wachlarz możliwych do wykorzystania technologii OZE, nie wspominając o potencjale energetycznym energii słonecznej, odpadowej i termicznej utylizacji odpadów komunalnych.

Ocena skutków planowanych polityk i środków

Założenia realizacji zaproponowanego w KPEiK scenariusza nie w pełni pokrywają się z celami UE w perspektywie 2030. Co więcej w przypadku ciepłownictwa niesłusznie zakłada się, że wzrost celu krajowego zostanie oparty tylko na ciepłownictwie systemowym, co jest niezgodne z obszarem energetycznym, jakim jest ciepłownictwo, a skutkowałoby niekorzystnie ekonomicznie dla odbiorców ciepła systemowego. Cele UE w ciepłownictwie powinni realizować wszyscy uczestnicy „rynku ciepła”, a nie tylko zawodowi dostawcy ciepła.

Ocena skutków planowanych polityk i środków Założenia realizacji zaproponowanego w KPEiK scenariusza nie w pełni pokrywają się z celami UE w perspektywie 2030. Co więcej w przypadku ciepłownictwa niesłusznie zakłada się, że wzrost celu krajowego zostanie oparty tylko na ciepłownictwie systemowym, co jest niezgodne z obszarem energetycznym, jakim jest ciepłownictwo, a skutkowałoby niekorzystnie ekonomicznie dla odbiorców ciepła systemowego. Cele UE w ciepłownictwie powinni realizować wszyscy uczestnicy „rynku ciepła”, a nie tylko zawodowi dostawcy ciepła.

Autor: Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Opr. Agnieszka Kołogrecka
Fot. Chuckyeager/Flickr
Fot. Pixabay

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” Sticky

Wybrane przedsiębiorstwa ciepłownicze otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację oraz zaproszenie do pilotażowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. To instrument wsparcia, który wynika z potrzeby dostosowywania się do zaostrzających norm emisyjnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko polskiego sektora ciepłowniczego na szczeblu powiatowym.

Program kierowany jest do średnich przedsiębiorstw ciepłowniczych (do 50 MW), w których większościowym udziałowcem są jednostki komunalne. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zrealizowanie inwestycji, która pozwoli na wcześniejsze dostosowanie się do wymogów UE.

W najbliższych latach polskie ciepłownictwo systemowe musi zrealizować szereg, niezwykle kapitałochłonnych, inwestycji w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania instalacji, aby dostosować się do restrykcyjnych wymogów unijnych. Konkretnie chodzi tu o sprostanie przepisom tzw. Dyrektywy IED (dotyczącej emisji przemysłowych), aktualnych konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (tzw. Konkluzje BAT) oraz normom emisyjnym wynikającym z Dyrektywy o średnich źródłach spalania (tzw. Dyrektywa MCP). Według szacunków nakłady niezbędne na dostosowanie bloku energetycznego do nowych standardów wynoszą ok. 30-40 mln zł dla źródeł poniżej 50 MW, ok. 100 – 150 mln zł (dla 500 MW) oraz 300-600 mln zł dla (1000 MW).

Ciepło systemowe okrywa aż 42 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło (15 mln odbiorców i 21 tys. km długość sieci ciepłowniczych). Likwidacja nieefektywnych i najbardziej trujących indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie odbiorców do sieci ciepła systemowego jest jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych ekonomicznie mechanizmów działania na rzecz czystego powietrza i ograniczania niskiej emisji. Oprócz korzyści środowiskowych i ekonomicznych rozwój ciepła systemowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie przeciwdziałał zjawisku ubóstwa energetycznego.

Jednym z podstawowych czynników ograniczających możliwość rozwoju systemów ciepłowniczych jest to, że przepisy pozwalają na udzielenie pomocy publicznej jedynie na modernizację systemów spełniających definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego” (czyli takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej: w 50 proc. energię z OZE lub w 50 proc. ciepło odpadowe lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc wykorzystujące połączenie ww. energii i ciepła). W Polsce prawie 90 proc. systemów ciepłowniczych nie spełnia tego warunku. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw w mniejszych miastach do 100 tys. mieszkańców.

Problem „nieefektywności” oraz braku możliwości ubiegania się o pomoc publiczną dotyczy głównie ciepłownictwa „powiatowego”.

W dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 100 proc. ciepła jest produkowane w oparciu o efektywne systemy. Zatem problem „nieefektywności” oraz braku możliwości ubiegania się o pomoc publiczną dotyczy głównie ciepłownictwa „powiatowego”. Przekształcenie nieefektywnego systemu w efektywny oraz sprostanie unijnym standardom emisyjnym wymaga kapitałochłonnych inwestycji, których realizacja z uwagi na słabą kondycję finansową mniejszych przedsiębiorstw (zwłaszcza tych komunalnych), bez dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania jest niemalże niemożliwa. pilotażowy program wsparcia „Ciepłownictwo Powiatowe” skierowany został tylko do 130 przedsiębiorstw o całkowitej mocy cieplnej do 50 MW, w których większościowym właścicielem są jednostki samorządu lub miasta i w których udział prywatnego kapitału nie przekracza 30 proc.

Program wdrażany będzie do 2025 roku. Jego budżet oszacowano na 500 mln zł, z czego 300 mln zł będzie niskooprocentowanym wsparciem zwrotnym, a 150 mln bezzwrotnym finansowaniem (pożyczki umarzane do wysokości 5 mln zł oraz dotacje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych lub do 50 proc. kosztów przy inwestycjach w technologię ORC pozwalającą na wykorzystanie ciepła o niskich parametrach np. odpadowego lub energii geotermalnej).

„Ciepłownictwo Powiatowe-pilotaż” oferuje wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Autor: Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Opr. Agnieszka Kołogrecka
fot. Sebastian Marek/Flickr

GDAŃSK: MODERNIZACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku poprawi jakość powietrza w Trójmieście.

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji pro środowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestanie wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona będzie modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy wg nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

„Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin” – powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – „Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów” – dodał Andrzej Skoczylas.

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

„Rozpoczęte prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne” – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – „Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu”- dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu dla których gdańska Elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

ZALECENIA DOT. ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO

Badania szacują, że UE wytwarza więcej ciepła odpadowego niż wynosi całkowite zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich budynkach w Europie.

Pilna potrzeba walki ze zmianami klimatu wymaga radykalnej transformacji systemu energetycznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego wykorzystywanego w sieciach ciepłowniczych jest jednym z rozwiązań pozwalających osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W kontekście partnerstwa na rzecz transformacji energetycznej w ramach agendy miejskiej Austriacki Instytut Technologii, przy wsparciu Euroheat & Power i różnych zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli miast, badaczy) zidentyfikował wyzwania i najlepsze praktyki mające na celu zwiększenie odzysku ciepła odpadowego.

Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

POLENERGIA I SIEMENS ENERGY PODPISAŁY LIST INTENCYJNY

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, której głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk oraz Siemens Energy Sp. z o.o. wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG („Siemens Energy”) wiodący producenci i dostawcy rozwiązań gazowych i wodorowych dla energetyki, zadeklarowały bliską współpracę, której celem jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Efektem wspólnych działań ma być m.in. wdrożenie pionierskich technologii wodorowych, postrzeganych jako technologie przyszłości.

  • pozyskanie partnera ważnym krokiem w realizacji wodorowej strategii Polenergii;
  • rozwój projektów gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej;

29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Obie strony deklarują współpracę skoncentrowaną na polskim rynku, który potrzebuje efektywnych i skutecznych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat i środowisko.

Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów. Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rozwiązania te będą też wstępem do wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych, których realizację Polenergia zapowiedziała w ogłoszonej w maju tego roku strategii na lata 2020 – 2024.

„Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej. W tym celu pozyskaliśmy doświadczonego partnera, który ma już sprawdzone nowoczesne technologie długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wyeliminowaniu emisji CO2, poczynając od wysokosprawnej kogeneracji gazowej, po efektywną elektrolizę produkcji zielonego wodoru, którym będziemy mogli w przyszłości napędzać nasze gazowe bloki.” – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Ustalony zakres potencjalnej współpracy Polenergii oraz Siemens Energy obejmuje analizę projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz zastosowania technologii wodorowych. W szczególności projekty te mogłyby obejmować wspólną realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru wdrażanych w polskim przemyśle oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, które zastąpiłyby wysokoemisyjne aktywa węglowe.

„Siemens Energy od wielu lat z sukcesem modernizuje infrastrukturę energetyczną, alokując znaczne środki R&D na rozwiązania determinujące przyszłość energetyki, czyli w zakresie wpływu na klimat, niskoemisyjność, efektywność energetyczną, dostępność energii oraz bezpieczeństwo. Mamy w tym zakresie wiedzę i kompetencje. Pracujemy z wieloma udziałowcami tego rynku na całym świecie, realizując konsekwentnie tę wizję i strategię. Wierzymy, że takie partnerskie działania dają szansę na uzyskanie efektu skali, konsolidując tym samym wysiłki wielu branż, zmierzających w kierunku dekarbonizacji. Siemens Energy skupia swoje działania wokół przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dla zastosowań przemysłowych i miejskich, a także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora energetycznego w przyszłości. Cieszymy się na współpracę w tym zakresie z Polenergią.” – podsumowuje Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Na całym świecie prowadzone są badania, których wspólnym mianownikiem jest wodór jako nośnik energii, paliwo i surowiec. Może być on wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy i dzięki temu przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wytworzony w ten sposób wodór można nazwać zielonym tylko wtedy, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie jego produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny na bazie źródeł odnawialnych. W odróżnieniu od energii elektrycznej, wodór można magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyki, przemysłu oraz transportu.

Z wyliczeń i szacunków ekspertów McKinsey & Company zawartych w raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, jako terminu realizacji celów przyjętych przez Unię Europejską, oznacza w ciągu najbliższych 10 lat aż czterokrotnie przyspieszenie dekarbonizacji polskiego przemysłu w porównaniu do tempa działań z poprzednich 30 lat. Osiągnięcie neutralności emisyjnej będzie wymagało w Polsce dodatkowych inwestycji, których wartość w najbliższych 30 latach może sięgnąć nawet 380 mld euro. Potencjalne korzyści z dekarbonizacji zapewnią bezpieczeństwo energetyczne poprzez 80-procentowy spadek importu paliw kopalnych, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów operacyjnych o 75 mld euro, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki zapewniający blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy.

Źródło: Siemens Energy
Fot. Pixabay

PGE EC ROZPOCZĘŁA SEZON REMONTOWY W ZGIERZU

Lato to dla elektrociepłowni czas remontów i modernizacji. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, należąca do Grupy PGE, prowadzi remonty i przeglądy jednostek wytwórczych oraz urządzeń i instalacji technologicznych zgierskiej elektrociepłowni.

Celem każdego sezonu remontowego w elektrociepłowniach jest zapewnienie dobrego stanu technicznego kotłów, urządzeń, instalacji oraz zapewnienia bezawaryjnej pracy i ciągłości produkcji.

W czerwcu PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu wykonała przegląd rezerwowo-szczytowego kotła wodnego. W sierpniowym postoju remont bieżący przejdzie podstawowa jednostka wytwórcza, czyli parowy kocioł fluidalny wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przeglądowi podlegać będą takie urządzenia jak: elektrofiltr, obrotowe podgrzewacze powietrza, młyny węglowe, wentylatory ciągu i podmuchu, wentylator fluidalny oraz instalacja suchego odpopielania. Zrealizowane zostaną również przeglądy oraz drobne naprawy urządzeń nawęglania, w tym ładowarko-zwałowarek. Na wrzesień zaplanowany jest przegląd drugiego kotła rezerwowo-szczytowego oraz kotła parowego. Oprócz typowych robót remontowych w okresie letnim prowadzone są również prace związane z rewizjami wewnętrznymi i próbami ciśnieniowymi urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. W tym roku będą to między innymi: rurociąg pary świeżej do turbiny TG-1, kolektor pary świeżej oraz podgrzewacze turbiny TG-2.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, zgodnie z przyjętym Programem Inwestycyjnym Elektrociepłowni Zgierz, rozpoczęła fazę przygotowania inwestycji do realizacji. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono badania geologiczne terenu wskazanego pod budowę nowej elektrociepłowni. Na realizację inwestycji Spółka planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania w ramach wsparcia CHP oraz innych dostępnych programów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej podstawowej jednostki kogeneracyjnej. Program w szczególności zakłada odejście od węgla brunatnego, jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Zakłada się, że nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi. Stąd planowana inwestycja przyniesie pozytywne skutki środowiskowe, głównie w dziedzinie ochrony powietrza.

„Zabudowa nowego układu wytwórczego pozwoli utrzymać spełnienie warunków efektywnego systemu ciepłowniczego. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu jako bezpośredni dystrybutor ciepła do mieszkańców miasta Zgierza od kilku lat rozwija i modernizuje miejską sieć ciepłowniczą” – mówi Grzegorz Dolecki, dyrektor oddziału PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Zgierzu.

Ponadto, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt, pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu”. W dniu 27 października 2017 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0020/16 na kwotę dotacji wynoszącą 8 500 000 zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dodatkowo 27 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 8 600 000 zł, służąca uzupełnieniu wkładu własnego Spółki. Pożyczka pochodzi ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt obejmuje modernizację centralnej magistrali ciepłowniczej oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych. Jego celem jest również likwidacja niskiej emisji poprzez prowadzenie rozwoju sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do nowych odbiorców i zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

BEZPIECZNA PRACA Z TAURONEM

Porażenie/wypadek – tak kwalifikowane są w TAURONIE niebezpieczne zdarzenia na sieci elektroenergetycznej lub na instalacji wewnętrznej klientów. Zgłoszeń o takich zdarzeniach wpływa do spółki rocznie kilkadziesiąt i niestety kilka z nichdotyczy porażeń ciężkich lub śmiertelnych. TAURON Dystrybucja prowadzi więc działania, które mają uświadamiać zagrożenia i przypominać wszystkim o zasadach bezpieczeństwa w domu i podczas prac wykonywanych w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas prac domowych i budowlanych? Czy można kosić trawę po deszczu? Jak uniknąć wypadku podczas majsterkowania w domu? Na te pytania odpowiadają nowe animacje i filmiki przygotowane w ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”.

W ramach akcji przypominamy zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURONA. Filmy udzielają porad dotyczących prac domowych, między innymi na tematy: „Bezpieczne prace wokół domu”, „Bezpieczny majsterkowicz”, „Czy można kosić trawę po deszczu?”.

Historie tworzące fabułę filmików opowiadają o codziennych czynnościach wykonywanych w domu – drobnych naprawach, majsterkowaniu, czy pracach w ogrodzie. Ze statystyk wynika, że wypadki przy takich działaniach najczęściej wynikają z niesprawnego sprzętu, przetartego przewodu oraz prowizorycznych podłączeń urządzeń. I właśnie na takie sytuacje zwracają uwagę animacje publikowane na kanale Youtube.

Filmiki to proste animacje przemawiające obrazem do wyobraźni. Film o typowo letniej i aktualnej teraz tematyce „Czy można kosić trawę po deszczu?” został w ciągu dwóch pierwszych tygodni od wyemitowania odtworzony ponad 50 tys. razy, a w sumie jego popularność przekracza już 70 tys. odtworzeń. Dzięki temu co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób dowiedziało się, jak niebezpieczne może być używanie elektrycznych urządzeń na mokrym podłożu.

– Tak duża popularność akurat tego filmu nas zaskoczyła, bo sądziliśmy, że wiedza, jak niebezpieczne jest połączenie prądu i wody jest powszechna. Okazało, się że nawet tak oczywiste zasady bezpieczeństwa warte są przypominania, bo jeśli ludzie tak często chcieli poznać odpowiedz na proste tytułowe pytanie, to znaczy, że jej nie znali lub nie byli jej pewni. Zachęcam więc tym bardziej do odwiedzenia kanału youtube.com/TauronTV, gdzie można zobaczyć animacje i filmy dotyczące bezpieczeństwa w domu i w pracy – wyjaśnia Łukasz Zimnoch rzecznik prasowy, TAURON Polska Energia.

Statystyki wypadków, które wydarzają się podczas prac domowych pokazują, że często do groźnych zdarzeń dochodzi również podczas prac remontowych, wymagających stawiania rusztowania lub drabiny. Mowa tu o remontach dachu, malowaniu elewacji, wymianie okien. Zdarza się, że pracownicy firm usługowych lub domownicy wykonujący takie prace samodzielnie, zbliżają się niebezpiecznie do linii napowietrznej zasilającej dom lub przebiegającej w jego pobliżu.

Z perspektywy poziomu terenu linia jest bezpieczna i odległa, jednak przy pracy np. na drabinie należy zwracać uwagę na bezpieczne odległości i zachować ostrożność i uwagę. A często osoby zajęte pracą nie zwracają uwagi na sąsiedztwo linii będącej pod napięciem. Równie groźne jest samodzielne odcinanie zasilania na czas remontu, prowizoryczne podłączania oraz ingerencja w skrzynkę przyłączeniową.

Ostrożny pracownik

Drugi obszar, któremu dedykowana jest akcja „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” dotyczy pracy zawodowej rolników oraz operatorów maszyn i dużych gabarytowo pojazdów. W tym przypadki do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi najczęściej podczas przejazdu albo wykonywania prac pod i w pobliżu linii energetycznych z nieuwzględnieniem dopuszczalnych i bezpiecznych odległości od przewodów. Dlatego od kilku lat TAURON Dystrybucja zwraca uwagę swoim klientom na to zagrożenie, prowadząc działania edukacyjne i ostrzegające. Chodzi w nich o to, by każdy operator sprzętu pamiętał, że zetknięcie maszyny z linią elektroenergetyczną kończy się często uszkodzeniem maszyny i porażeniem kierowcy. W przypadku linii wysokiego i średniego napięcia zdarza się, że śmiertelnym.

– W ramach programu „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” edukujemy operatorów maszyn budowlanych i rolniczych. Ostrzegamy przed nadmiernym zbliżaniem się do linii elektroenergetycznych. Robimy to poprzez emitowanie i kolportaż materiałów filmowych i wydawnictw oraz poprzez współpracę z izbami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców. W ulotkach i na plakatach adresowanych do pracowników firm budowlanych, i transportowych oraz do rolników zawarte są ostrzeżenia przed zbytnim zbliżaniem się do przewodów pod napięciem. Operatorzy dowiadują się z nich również, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej, by ratować zdrowie i życie swoje i kolegów – mówi Lesław Majkut odpowiadający w TAURON Dystrybucja za obszar BHP.

Każde takie uszkodzenie i zdarzenie na sieci skutkuje również przerwami w dostawie energii dla klientów zasilanych z danej linii lub stacji. Dlatego dodatkową wartością „Bezpieczników” jest ograniczenie liczby awarii i ograniczeń w zasilaniu klientów. Najważniejszą wartością jest jednak zawsze życie i zdrowie osób wykonujących swoje zawodowe obowiązki w sąsiedztwie linii i infrastruktury energetycznej.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

ENERGETYCZNA KARIERA Z PGE EC

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, zachęca młodzież do wyboru edukacji w średnich szkołach technicznych. Jako największa firma w branży ciepłowniczej w Polsce chce pokazać, że proponowana ścieżka kariery w jej elektrociepłowniach jest atrakcyjna i przyszłościowa.

Analiza zmian zachodzących w polskiej gospodarce, na rynku pracy oraz w strukturze zatrudnienia w zakładach produkcyjnych skłoniła PGE Energia Ciepła do realizacji projektu pod nazwą „Energetyczna Kariera” wspólnie ze szkołami średnimi o profilu technicznym. To projekt „szyty na miarę” potrzeb i wyzwań współczesnej branży ciepłowniczej.

„Kształcenie zawodowe, obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej energetyki. Potrzeby współczesnej branży ciepłowniczej są przez nas oszacowane. Przygotowując się na to wyzwanie prowadzimy projekt oparty na szerokiej i aktywnej współpracy pomiędzy elektrociepłowniami należącymi do PGE Energia Ciepła oraz technikami i szkołami zawodowymi, które funkcjonują w ich otoczeniu” – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła stawia na ciągły rozwój, inwestowanie w pracowników, wprowadzanie nowoczesnych technologii. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Młodzi energetycy będą mieli szansę uczestniczyć w transformacji technologicznej polskiego ciepłownictwa.

Projekt Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła w pierwszej kolejności zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże.
Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje w ramach Energetycznej Kariery z 10 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni Spółki, pond 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 35 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Zachęcamy do aplikowania do szkół branżowych i wyboru zawodu technik energetyk.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

RUSZA PLATFORMA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

29 czerwca Komisja Europejska uruchomiła Platformę Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów i uzyskać dostęp do finansowania w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Platforma ma zapewnić wsparcie techniczne i doradcze dla zainteresowanych stron (podmiotów publicznych oraz prywatnych) w regionach o wysokiej intensywności emisji oraz zużycia węgla.

Platforma docelowo zapewni, że 40 mld EUR zaproponowane w ramach Funduszu trafi na właściwe projekty, jak również, że żaden region nie pozostanie w tyle. Będzie także wspierać dostęp do specjalnego programu w ramach InvestEU oraz pożyczek sektora publicznego, które wraz z Fundusze stanowią trzy filary całego mechanizmu.

W ramach inauguracji platformy, unijny komisarz ds. klimatu, Frans Timmermans powiedział: “Naszą ambicją w ramach Green Deal jest zademonstrowanie nowego modelu transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, opartego wyłącznie na transformacji, a następnie współpraca z naszymi partnerami z Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Afryki Południowej, Indii i Azji, którzy stoją przed tymi samymi wyzwaniami. Chcemy mieć pewność, że żaden region nie pozostanie w tyle. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że możemy być jeszcze bardziej ambitni w naszych aspiracjach, ponieważ nasze regiony są nie tylko wyposażone w zasoby naturalne, ale także w wykwalifikowaną siłę roboczą, techników, inżynierów i ludzi o wielkiej etyce pracy”.

Źródło: KE
Fot. KE

SZWECJA: KE PRZEDŁUŻA ZWOLNIENIA PODATKOWE W ODNIESIENIU DO BIOGAZU

Komisja Europejska uznała, że zwolnienia podatkowe dla biogazu wykorzystywanego do ogrzewania w Szwecji są zgodne z zasadami pomocy państwa.

Szwecja zwolniła z opodatkowania energii i CO₂ (i) biogaz wykorzystywany do wytwarzania ciepła (poprzedni program przedłużono w 2018 r.) oraz (ii) biogaz wykorzystywany jako paliwo silnikowe (poprzedni program przedłużono w 2015 r.). W decyzji Komisji zatwierdzono oba programów na kolejne 10-lat (2021-2030). Zwolnienie z podatku ma na celu zwiększenie wykorzystania biogazu i biopropanu oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym ułatwieniu przejścia na zaawansowane biopaliwa.

Komisja oceniła środki na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności Wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska oraz energii na lata 2014–2020. Komisja uznała, że zwolnienia podatkowe są konieczne i właściwe dla stymulowania produkcji i konsumpcji krajowego i importowanego biogazu i biopropanu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto programy przyczynią się do starań zarówno Szwecji, jak i całej UE w zakresie realizacji postanowień porozumienia paryskiego.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, w rejestrze pomocy państwa pod numerami spraw SA.56125 (wytwarzanie ciepła) i SA.56908 (paliwo silnikowe).

Źródło: KE
Fot. KE

GORZOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA ROZWIJA SWOJĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

Po niedawnym zakończeniu sezonu grzewczego gorzowski oddział PGE Energia Ciepła z Grupy PGE rozpoczął realizację budowy nowych przyłączy cieplnych, modernizację istniejącej sieci oraz likwidację wysokoemisyjnych lokalnych kotłowni gazowych.

Sezon letni to czas, w którym gorzowski oddział PGE Energia Ciepła rozwija i modernizuje swoją sieć ciepłowniczą. W efekcie nie tylko zwiększy się efektywność i bezpieczeństwo dostaw w kolejnym sezonie grzewczym, ale także zostaną przyłączeni do sieci nowi odbiorcy wśród których będą między innymi placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Przedszkole Miejskie nr 2, prywatny przedsiębiorca przy ulicy Kostrzyńskiej, a także budynki mieszkalne – przy ul. Żelaznej, Kuratowskiej, Londyńskiej, Kućki, Sendlerowej, Matejki oraz Walczaka, gdzie niedawno powstało osiedle Magnolia Park.

Oprócz nowych przyłączeń modernizowana jest także sieć ciepłownicza. W tym m. in. przy ul. Śląskiej, gdzie naziemna rura ciepłownicza zostanie zdemontowana i zastąpiona podziemnym ciepłociągiem wykonanym przy pomocy rurociągów preizolowanych. W planach jest także budowa odcinka sieci w rejonie ulicy Chopina i Grottgera. Program tegorocznych działań przewiduje likwidację lokalnych kotłowni gazowych i w zamian podłączenie odbiorców do sieci ciepłowniczej, w tym m. in. w „Spichlerzu” przy ul. Fabrycznej.

„Każdy nowo przyłączony odbiorca to realny wpływ na lokalne środowisko. Im więcej budynków w naszej sieci, tym mniejsze zanieczyszczenie powietrza w mieście. Chcemy w Gorzowie oddychać powietrzem najlepszej jakości. Ciepło produkowane w naszych nowoczesnych urządzeniach systematycznie zastępuje ciepło wytwarzane z lokalnych przydomowych kotłowni, które jest źródłem smogu” – mówi Andrzej Jedut, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

W tym roku gorzowska elektrociepłownia zastąpi cztery węzły grupowe w rejonie ul. Połanieckiej, Ściegiennego, Szwoleżerów, Chłopickiego i Wróblewskiego węzłami indywidualnymi. W ich miejsce zostaną zamontowane w pełni zautomatyzowane węzły cieplne w 19 budynkach wielorodzinnych. To działanie pozwoli na zmniejszenie strat ciepła, bezpieczeństwo oraz niezawodność przesyłu dla odbiorców.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

MAE: UE NA DOBREJ DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Produkcja i użytkowanie energii odpowiadają za 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Oznacza to, że sektor energetyczny UE będzie musiał stać na czele wysiłków na rzecz ograniczenia emisji.

Szczegółowy przegląd polityk energetycznych UE, opublikowany dnia 25 czerwca przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), informuje, że UE jest na dobrej drodze do czystszej i bardziej odpornej przyszłości w sektorze energetycznym. Dzięki wysiłkom UE państwa członkowskie umacniają swoją wiodącą pozycję na świecie w dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W raporcie przedstawiono zalecenia dla sektora energetycznego dotyczące wdrożenia Nowego Zielonego Ładu w celu uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Okazuje się, że dzięki nowemu planowi naprawczemu Komisji UE ma realną szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie czystej transformacji europejskiego sektora energetycznego.

W swoim raporcie IEA twierdzi, że UE stała się liderem we wdrażaniu technologii energii odnawialnej, a wiele jej państw członkowskich przyjęło politykę wycofywania się z węgla w nadchodzących latach. UE powinna aktywnie opierać się na zintegrowanym rynku energetycznym oraz handlu transgranicznym, a także opracowywać silniejsze sygnały cenowe dotyczące emisji dwutlenku węgla. Inwestycje w czyste technologie zwiększy konkurencyjność przemysłu. W raporcie podkreślono również, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego pozostaje kwestią kluczową, a systemy i rynki energii elektrycznej w UE będą musiały uwzględniać bardzo wysoki udział energii odnawialnej.

Pełen raport znajdą Państwo tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay